Sökning: "utglesning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet utglesning.

 1. 1. "Varför byggs det hus i vår skog?" : En fallstudie om förtätningens effekter i en storstadsregion

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonas Gummesson; [2021]
  Nyckelord :förtätning; täthet; utglesning; grönområden; skogsområden; naturområden; delaktighet; samråd; medborgardeltagande;

  Sammanfattning : The world's and Sweden's population continues to increase and there is a need to build more residences. To ensure that the Swedish environmental goal of a good built environment (God bebyggd miljö) is achieved, and the earth's scarce resources are managed, densification is considered by Boverket to be a good planning method wherein buildings are concentrated in those places which contain the best conditions. LÄS MER

 2. 2. Är förtätning hållbart? : En fallstudie om förtätning i Linköpings tätort

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Rickard Andersson; Victor Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förtätning; Ekonomisk hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Social hållbarhet; Linköpings kommun; Linköpings tätort; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling innefattar ekonomisk, ekologisk och social utveckling och innebär att de tre hållbarhetsvärdena ska vara likvärdiga och bör samarbeta intimt med varandra. Planeringsidealet förtätning är ett sätt att planera och utveckla städer som har blivit en mer populär planeringsstrategi under de senaste två decennierna och är motsatsen till sin föregångare utglesning. LÄS MER

 3. 3. Motstridigheter i samhällsbyggnadsprocessen : En fallstudie av Hagastaden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Jonas Hanifi; [2020]
  Nyckelord :Samhällsbyggnadsprocessen; motstridigheter; hagastaden;

  Sammanfattning : Storstäderna i Sverige växer och nya bostäder behöver byggas för att möta den växande befolkningen och för att tackla bostadsbristen. Enligt rådande samhällsbyggnadsnormer ska de nya bostadsområdena förtäta staden innanför stadens nuvarande gränser för att skapa bättre förutsättningar för arbetsplatser, utbildning, infrastruktur och fler mötesplatser. LÄS MER

 4. 4. Påbyggnation för balans mellan bevarandeoch förtätning : En studie av kommuner och byggnadsantikvariers inflytande på gestaltning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Rylander; [2020]
  Nyckelord :Påbyggnad; Vertikalförtätning; Gestaltningsinflytande; Kulturmiljövård; Anpassning;

  Sammanfattning : Många av Sveriges städer växer både till ytan och invånarantal. På grund av denna tillväxt utvecklas många av dessa städer utåt och tar mycket jungfru- och lantbruksmark i anspråk för att möjliggöra utvecklingen av nya bostadskvarter. LÄS MER

 5. 5. Hett med tätt! : En fallstudie om förhållandet mellan hållbarhet och förtätning i Sundbybergs Kommun

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Tomas Bolvin; Rasmus Thour; [2019]
  Nyckelord :Förtätning; Social hållbarhet; Ekonomisk hållbarhet; Ekologisk hållbarhet; Sundbybergs kommun;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar en utveckling som tillgodoser hållbarhetsvärdena ekonomisk, ekologisk och social utveckling likvärdigt. Förtätning är ett sätt att planera städer, inte sällan med hållbarhetsargument. LÄS MER