Sökning: "uthållig"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet uthållig.

 1. 1. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Niklas Wessmark; [2019]
  Nyckelord :learning organizations; management; standardization; timber extraction; quality; quality assurance; quality management;

  Sammanfattning : Skogsindustrin, är en av hörnstenarna inom svensk ekonomi och kan visa upp en historisk lönsamhet, utsätts för en allt hårdare global konkurrens, inte minst från Asien och Sydamerika där många nyetableringar skett de senaste åren men även från andra branscher som erbjuder substitut baserade på andra råvaror. För att möta den hårdnande globala konkurrensen måste skogsindustrin säkerställa en kostnadseffektiv och uthållig leverans av skoglig råvara. LÄS MER

 2. 2. Kalvningsintervallets betydelse för laktationen hos mjölkkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :kalvningsintervall; mjölkavkastning; fertilitet; laktationskurva;

  Sammanfattning : Den genomsnittliga mjölkavkastningen hos svenska mjölkkor ökar för varje år. Inom mjölkproduktionen är ett vanligt ekonomiskt mål att försöka uppnå ett kalvningsintervall på 12-12,5 månader. LÄS MER

 3. 3. Agroforestry på svensk åkermark : vägen mot ett resilient och mångfunktionellt jordbruk?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Jorunn Hellman; [2017]
  Nyckelord :agroforestry; alléodling; biologisk mångfald; buffertzon; ekosystem-tjänster; erosion; lähäck; mångfunktionalitet; odlingssystem; resiliens; torka; utlakning; översvämning;

  Sammanfattning : Dagens odlingssystem kommer att behöva bli mer mångfunktionella och re-silienta för att minska sin negativa miljöpåverkan och kunna möta framtida klimatförändingar. I detta arbete lyfts liten biologisk mångfald, erosion, torka, översvämningar och växtnäringsläckage fram som begränsningar för en uthållig svensk jordbruksproduktion. LÄS MER

 4. 4. Materialvalets miljöpåverkan på transporten : En jämförelsestudie mellan transporter till flerfamiljshus i trä och betong.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Elina Aggerstam; Karolina Lehman; [2017]
  Nyckelord :Flerfamiljshus; prefabricerade planelement; byggteknik; transport; transporters miljöpåverkan; trä; betong;

  Sammanfattning : Under året 2015 bedömde 240 av Sveriges 290 kommuner att det existerade ett underslott på bostäder. För att kunna möta behovet krävs det att många bostäder ska byggas på en kort tid. Med de klimathot som världen står inför krävs det att produktionen är uthållig och hållbar i längden. LÄS MER

 5. 5. Hydrotherapy in canine patients

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Kangas; [2016]
  Nyckelord :fysioterapi; rehabilitering; simning; vattentrask;

  Sammanfattning : Hydrotherapy in canine patients is becoming increasingly more common. This literature study's objective is to gather information about this therapy method in dogs: how it works, when it is to be used, what is needed for successful aquatic therapy and how the outcome assessment can be made. 42 publications were used to gather information. LÄS MER