Sökning: "utkast till uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden utkast till uppsats.

 1. 1. Qualification of Tool for Static Code Analysis : Processes and Requirements for Approval of Static Code Analysis in the Aviation Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christopher Gustafson; Sam Florin; [2020]
  Nyckelord :Static code analysis; Tool qualification; Aviation industry; Code standard; Parasoft C C Test; Statisk kodanalys; Verktygskvalificering; Flygindustrin; Kodstandard; Parasoft C C Test;

  Sammanfattning : In the aviation industry, the use of software development tools is not as easily adopted as in other industries. Due to the catastrophic consequences of software errors in airborne systems, software development processes has rigorous requirements. One of these requirements is that a code standard must be followed. LÄS MER

 2. 2. Hur kan en chatbot implementeras som ett hjälpmedel för supporttekniker? : En förstudie för att undersöka möjligheten att implementera en chatbot i en industriell verksamhet.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ellinor Ihs Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; CA; Support;

  Sammanfattning : Syftet med det projekt som beskriv i denna uppsats är att undersökta möjligheterna med att implementera en chatbot i Siemens verksamhet. Fokuset för chatboten skulle vara att den på något sätt skulle implementeras som ett hjälpmedel för supportteknikerna på Siemens. LÄS MER

 3. 3. "En biosfärisk samhörighet" : En didaktisk studie av Arne Næss ekosofi T utifrån Anders Jeffners livsåskådningsteorier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Filip Paepke; [2017]
  Nyckelord :Ecosophy; view of life; religious education; Arne Næss; Anders Jeffner; Ekosofi; livsåskådning; religionskunskapsundervisning; Arne Næss; Anders Jeffner;

  Sammanfattning : I slutet av 1960-talet uppstod den djupekologiska rörelsen där bland annat filosofen Arne Næss genom boken Økologi, samfunn og livsstil: utkast till en økosofi (1973) gav upphov till namnet ekosofi, en ekologisk filosofi som skulle kunna vända den negativa trenden av miljöförstörelse. Ekosofin har senare kommit att benämnas som en livsåskådning vid sidan av andra livsåskådningar så som existentialism och humanism. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar : Ett första utkast för kontorsarbetsplatser

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ulrika Johansson; [2015]
  Nyckelord :Användarvänlighet; användbarhet; applikation; app; arbetsmiljö; bedömningsverktyg; belastningsergonomi; belastningsskaderisker; ergonomi; gränssnitt; MTO; ”människa-teknik-organisation”; riskbedömning; SAM; systematiskt arbetsmiljöarbete; kontorsarbetsplatser; dataarbetsplatser;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som består i att identifiera ett lämpligt innehåll samt ta fram ett första utkast till en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar, står användare, teknik och organisation i fokus.Utgångspunkten har varit att modern teknik borde användas i större utsträckning inom företagshälsan. LÄS MER

 5. 5. EUD, quo vadis? - om Yttrande 2/13 och dess konsekvenser för människorättsskyddet inom EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnéa Roslund; [2015]
  Nyckelord :EU-law; EU-rätt; folkrätt; EU´s accession to the ECHR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mer än 40 år har det pågått en diskussion om huruvida EU kan och bör ansluta sig till den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, (EKMR, konventionen). Efter Lissabonfördragets ikraftträdande finns numera till och med en fördragsstadgad skyldighet för unionen att ansluta sig till konventionen. LÄS MER