Sökning: "utländsk bakgrund"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade orden utländsk bakgrund.

 1. 1. Teknikundervisning. En systematisk kunskapsöversikt om hur olika faktorer påverkar elevernas möjligheter till en likvärdig undervisning i teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2020]
  Nyckelord :teknikundervisning; likvärdighet; likvärdig teknikundervisning; likvärdig undervisning; social bakgrund; socioekonomisk status; utbildningsnivå; undervisningsstöd; grundskola; mellanstadiet; årskurs 4–6;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans syften är att ge alla elever oavsett social bakgrund, socioekonomisk status och övriga behov samt förutsättningar en likvärdig utbildning. Dock visar denna kunskapsöversikt att långt ifrån alla elever får en likvärdig teknikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag? : En kvalitativ studie om unga kvinnors upplevelser av sin etniska identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Moshira Hassan; Bahar Omar; [2020]
  Nyckelord :Creating ethnic identity; Ethnic identity; Immigrant backgrounds; Young women; Etniska identitet; Identitetsskapande; Utländsk bakgrund; Unga kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie att få en förståelse om unga kvinnor med utländsk bakgrunds upplevelser av sin etniska identitet. Ett delsyfte är dessutom att undersöka om bostadsområdet har en inverkan på deras upplevelse av sin identitet. Sex kvalitativa intervjuer genomfördes. LÄS MER

 3. 3. KOMMUNIKATION VID SPRÅKLIGA BARRIÄRER : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Naseeba Kareemi; Ava Pour Darvish; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har genom invandring blivit ett mångkulturellt land och det kan uppstå komplexa situationer då sjuksköterskor och patienter med språklig barriär möts. Bristande språkkunskaper och kulturella skillnader kan leda till försvårad kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter. LÄS MER

 4. 4. Inkludering i undervisningen av ämnet samhällskunskap -En intervjubaserad kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter av elever med utländsk bakgrund på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nawab Abidi; [2020]
  Nyckelord :Foreign background; social civics; high school; equality;

  Sammanfattning : Today's modern society is multicultural and school is a meeting place where meetings between cultures are unique. Newly arrived young people in Sweden not only encounter a new language, but they meet a new school with new hierarchies, norms and a new school system. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter för integration genom idrott : En kvalitativ studie kring barn och ungdomars integrationsmöjligheter genom idrottsdeltagande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Mikael Lindemo; Pontus Nääs; [2020]
  Nyckelord :Sports; Integration; Children and adolescents; Foreign background; Idrott; Integration; Barn och ungdomar; Utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om yrkesverksamma anser att idrott kan leda till integration för barn och ungdomar med utländsk bakgrund samt vilka möjligheter och hinder det finns för detta. Vi har använt en kvalitativ metod i form av intervjuer med informanter som arbetar parallellt med idrott och integration. LÄS MER