Sökning: "utländsk"

Visar resultat 1 - 5 av 879 uppsatser innehållade ordet utländsk.

 1. 1. “Värdegrundsarbetet är mycket personligt; du har det inom dig”. En studie om utländska lärares uppfattningar om sin roll i skolans värdegrundsarbete.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Lina Kramen; Mai Alsabouni; [2023-08-28]
  Nyckelord :Utländska lärare; utländsk bakgrund; värdegrund; värdegrundsarbete; fostransuppdrag; grundskolan; lärarens agens;

  Sammanfattning : Under de senaste två decennierna har man diskuterat i forskning och i officiella sammanhang om att utlandsfödda lärare med utländsk bakgrund skulle kunna agera som betydelsefulla “förändringsbärare” i den svenska skolan, särskilt när det gäller internationella aspekter av värdegrundsarbete och integration av elever med utländsk bakgrund. Syftet med denna kvalitativa studie är att synliggöra utlandsfödda lärarnas röster och undersöka hur lärare med utländsk bakgrund själva uppfattar sin roll i skolans värdegrundsarbete. LÄS MER

 2. 2. Trygga Komarken? En studie av sambandet mellan utomhusmiljöns utformning och invånarnas upplevda trygghet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hugo Egnell; Fredrik Aronsson; [2023-06-30]
  Nyckelord :”Stadsplanering”; ”fysisk planering”; ”upplevd trygghet”; ”utomhusmiljö”; ”Komarken”; ”modernistisk planering”; ”miljonprogrammet”; “Urban planning”; “physical planning”; “perceived safety”; “outdoor environment”; “Komarken”; “modernist planning”; “the million programme”;

  Sammanfattning : Trygga boendemiljöer är en hörnsten i socialt hållbara samhällen och enligt de globala målen i Agenda 2030 att betrakta som en mänsklig rättighet. Tidigare forskning, som primärt haft ett fokus på socioekonomiskt utsatta områden företrädesvis i storstadsområden, har påvisat ett samband mellan den fysiska utformningen av bostadsområden och invånarnas upplevda trygghet. LÄS MER

 3. 3. SÖKER MEDARBETARE, OBS! INGA INVANDRARE Strukturell diskrimineringen gentemot rasifierade kvinnor i socialtjänstens rekryteringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Solen Ali; [2023-02-06]
  Nyckelord :racialized; women; structural; discrimination; social worker; recruitment; foreign; qualitative; gender; coping strategies; rasifierad; kvinna; strukturell; diskriminering; socialsekreterare; rekrytering; utländsk; kvalitativ; kön; copingstrategier;

  Sammanfattning : This research aims to examine POC (person of colour) women’s experiences of structural discrimination within recruitment for the social services. Thus, this research will continue to examine the experienced consequences of structural discrimination within recruitment towards POC women. LÄS MER

 4. 4. Faktorer med påverkan på god ekonomisk hushållning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Aleksander Koskel; [2023-01-26]
  Nyckelord :God ekonomisk hushållning; Finansiell hållbarhet; Kommunala resultat;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att undersöka möjliga faktorer som tänks påverka god ekonomisk hushållning i kommuner med fokus på ekonomiska resultat. Med hjälp av offentlig data syftar studien till att undersöka eventuella faktorers påverkan på det ekonomiska resultatet inom kommuner, framförallt demografiska faktorer har undersökts. LÄS MER

 5. 5. "De tänker att jag kanske inte förstår grejer men jag förstår” : En kvalitativ studie om hur talare med utländsk accent upplever metastereotyper i arbetslivet samt vilka konsekvenser detta får

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Angelica Forsnacke; Selsabil Dlimi; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER