Sökning: "utlänningslag"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet utlänningslag.

 1. 1. Verkställighetshinder och giltig ursäkt - En analys av rekvisitet giltig ursäkt i 12 kap. 19 § utlänningslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joel Tomelius; [2021]
  Nyckelord :migrationsrätt en. migration law ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsprocessrätt en. administrative procedure ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2005, the current Swedish Aliens Act came into force. During the legislative process, the legislator saw the need to change the rules on when a new examination can be made of a decision on expulsion or expulsion that has become final and is to be enforced. This is regulated in Chapter 12, Section 19 of the Aliens Act. LÄS MER

 2. 2. Förlängning av arbetstillstånd-En studie om arbetskraftsmigrantens förfarande vid förlängning av arbets- och uppehållstillstånd ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Si Di Ruan; [2019]
  Nyckelord :arbetstillstånd; formell rättssäkerhet; materiell rättssäkerhet; förlängning av arbetstillstånd; helhetsbedömning; arbetskraftsinvandring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats har fått sin grogrund från medieuppmärksamhet kring utvisningar av arbetskraftsmigranter. Enligt medierna beror utvisningarna på små fel från arbetsgivarens sida som gör att de inte uppfyller kraven i Utlänningslagen för att få sina arbetstillstånd förlängda. LÄS MER

 3. 3. Är en lång handläggning av asylärendenförenlig med barnkonventionen? : En utredning av gällande rätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Arvidsson; Kaisa Koch; [2018]
  Nyckelord :Handläggningstider; barnkonventionen; barnets bästa; tidsfrist;

  Sammanfattning : The Child Right Perspective is constantly being debated and not least today when so many children are seeking asylum around the world. Many of these children has applied for asylum in Sweden and consequently been through a handling process. LÄS MER

 4. 4. Flykting på grund av politisk uppfattning - Ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ulrika Sanded; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom den genusrättsvetenskapliga framställningen har författare framfört hur 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning utformats och tolkats utifrån ett manligt perspektiv. Det kan, enligt bland andra Maria Bexelius, förklaras genom att kön påverkar rätten. LÄS MER

 5. 5. Skyddsgrundande asylskäl : En studie om det "manliga nätverkets" betydelse i skyddsbedömningen av asylsökande kvinnor från Somalia och Afghanistan.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Aleksandra Janusik; [2017]
  Nyckelord :male network; gender-based persecution; two folded oppression; discrimination; Manligt nätverk; könsrelaterad förföljelse; dubbelutsatthet; diskriminering;

  Sammanfattning : I länder som Afghanistan och Somalia är kvinnor rättsligt underordnade män och har sällan möjlighet att erhålla statligt skydd mot könsrelaterad förföljelse. I dessa länder är kvinnors skydd och överlevnad i stor utsträckning beroende av att det i sitt hemland har tillgång till ett manligt nätverk. LÄS MER