Sökning: "utlänningslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet utlänningslagen.

 1. 1. Återkallat uppehållstillstånd på godtycklig grund? En utredning om rättssäkerheten vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd när bosättningen anses upphörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Farah; [2023-02-02]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Gynnande besluts negativa rättskraft; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Uppehållstillstånd; Permanent uppehållstillstånd; Återkallelse av permanent uppehållstillstånd; Återkallelseförbehåll;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § utlänningslagen i förhållande till rättssäkerhet och gynnande besluts negativa rättskraft. Återkallelseförbehållet innebär att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Skyddsgrunder för ensamkommande barn : - en rättsvetenskaplig analys

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Aleyna Yildiz Cirik; Hanin Tawfik; [2023]
  Nyckelord :unaccompanied children; the best interests of the child; the Convention on the Rights of the Child; protection criteria; refugee status; children’s rights; asylum seekers; asylum process for children; parental code; Aliens act; ECHR; human rights; age assessment; residence permit; Migration Board; Social Welfare Board; migration law. ; ensamkommande barn; barnets bästa; Barnkonventionen; skyddsgrunder; flyktingstatus; barns rättigheter; asylsökande; asylprocess för barn; föräldrabalken; utlänningslagen; EKMR; mänskliga rättigheter; åldersbedömning; uppehållstillstånd; Migrationsverket; Socialnämnden; migrationsrätt.;

  Sammanfattning : With the increase in unaccompanied children in 2015, it has become common to discuss the legal status of unaccompanied children. By the Swedish law persons under the age of 18 are considered to be minors and therefore have no ability to make decisions in personal matters with legally binding effects. LÄS MER

 3. 3. Motgångar med mångfaldiga medborgarskap i EU:s fria rörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Lagrelius; [2022]
  Nyckelord :EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har som en del i EU:s fria rörlighet stiftat utlänningslagen kapitel 3a som reglerar rätten för EES-medborgare att uppehålla sig, och arbeta i Sve-rige utan uppehålls- eller arbetstillstånd. Frågan som behandlas i denna upp-sats är om en person med dubbla medborgarskap kan klassas som förmånstagare enligt rörlighetsdirektivet och hur rättstillämpningen ser ut för dem, till skillnad från de med bara ett medborgarskap. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ intervjustudie om att vara utländsk doktorand på svenska lärosäten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Heidi Francke; Sara Wiktorsson; [2022]
  Nyckelord :forskautbildning; utländska doktorander; utmaningar;

  Sammanfattning : Antalet utländska doktorander som har sökt sig till Sverige har minskat sedan år 2012. Det är något som utbildningsdepartementet ser negativt på då önskan är att siffrorna i stället ökar på grund av att utländska doktorander är en viktig resurs för samhället då deras forskning bidrar till mångfald och en berikande kulturell blandning på de svenska lärosätena. LÄS MER

 5. 5. Att hålla en utlänning som är tagen i förvar avskild - tvångsmedel inom Migrationsverkets förvarsverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Kristensen; [2022]
  Nyckelord :offentlig rätt; utlänningslagen; tvångsmedel; Migrationsverket; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Even though the legislation around separating a foreigner from others who are held in custody has existed for a long time, this has been an area that is little treated in various legal sources. This appeared to me to be somewhat confusing, and the purpose of this essay was therefore to examine how the legal situation regarding decisions according to 11 kap. LÄS MER