Sökning: "utlärningsmetoder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet utlärningsmetoder.

 1. 1. Ungdomars motivation till att arbeta mot godkända betyg : En studie om elevers upplevelser av skolans utlärningsmetoder och betydelsen av socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Södergren Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: motivation; skola; ungdomar; socialt stöd; kooperativt lärande; individualistiskt lärande; tävlingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som motiverar elever att arbeta mot godkända betyg samt vilka skillnader det finns i elevernas upplevelser av motivation på Kunskapsskolan respektive kommunala skolor i en storstad i Sverige. En kvantitativ metod har använts, där pappersenkäter delats ut till elever på respektive skola. LÄS MER

 2. 2. Vad bidrar till en varm och nära elevrelation?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kent Borgström; [2017]
  Nyckelord :Autenticitet; Elevens syn; Förtroende; Inlärningsfrämjande undervisning; Kreativ kompetens; Lärande; Relationell pedagogik; Relationspedagogik; Respekt; Äkta dialog;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser elevernas syn på lärare och på sin lärsituation. Syftet med arbetet är att belysa elevers syn på pedagoger och vilka egenskaper hos lärare som leder till god och inlärningsfrämjande relation. Den uppfattning eleverna ger vägs sedan in i tidigare forskning inom området relationell pedagogik. LÄS MER

 3. 3. Improvisationsundervisning i olika musikgenrer? - Fyra pedagogers undervisningsmetoder i improvisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Mikael Gökinan; [2008]
  Nyckelord :method; teaching; folk music; organ; improvisation; metod; pedagoik; blues; jazz; folkmusik; orgel; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Teaching improvisation in different musical genres My curiosity for teaching improvisation in different genres emerged when I started playing with musicians who had another musical background than my own. I wanted to acquire a better understanding of what improvisation means to them and how improvisation is taught in their genre. LÄS MER

 4. 4. Oral Feedback in the English Classroom : Teachers' Thoughts and Awareness

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Susanna Rydahl; [2006]
  Nyckelord :feedback; oral feedback; errors; oral mistakes; correction; interlanguage; teacher; teaching approaches; feedback approaches; second language teaching; foreign language teaching; feedback; muntlig feedback; fel; muntliga misstag; lärare; utlärningsmetoder; feedback-metoder; andraspråksinlärning; främmande språk;

  Sammanfattning : The main aim of this paper was to find out if and how teachers in upper secondary school use oral feedback when they correct their students' oral mistakes. I also wanted to find out which approach the teachers find most useful and if they use different approaches depending on the error made by the student. LÄS MER