Sökning: "utlandsförvärv"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utlandsförvärv.

  1. 1. Företagsförvärv- fördelaktig eller förkastlig? : En studie om hur svenska företags aktiekurser påverkas i samband med tillkännagivande av företagsförvärv

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Dastan Bratan; Sofia Leväinen; [2019]
    Nyckelord :Acquisitions; abnormal returns; payment method; foreign acquisitions; acquisition size; event study; announcement; Företagsförvärv; företagsfusion; abnormal avkastning; betalningsmetod; utlandsförvärv; förvärvsstorlek; eventstudie; tillkännagivande;

    Sammanfattning : Studien undersöker den abnormala avkastningen för de 100 största förvärven genomförda av svenska företag mellan 2007-2017. Studien beaktar även variabler som kan vara påverkande faktorer för denna avkastning. Variablerna som undersöks i denna studie är; betalningsmetod, affärsstorlek samt förvärvsland. LÄS MER