Sökning: "utmanande barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden utmanande barn i förskolan.

 1. 1. Dockrells observatiosprotokoll : - ett verktyg i förskolans praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Dimitrios Nikolaou; [2023]
  Nyckelord :Dockrells observationsprotokoll; kollegiala lärandet; språkutveckling; språkligt arbete.;

  Sammanfattning : Abstract Nikolaou, Dimitrios (2022). Dockrells observationsprotokoll ett verktyg i förskolans praktik.Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. UTMANANDE SITUATIONER I FÖRSKOLAN : En kvalitativ studie om förskollärares arbete med och för barn som ger uttryck för koncentrationssvårigheter, impulsivitet och överaktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Nygren; [2022]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; bemötande; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare praktiskt arbetar med barn som ger uttryck för koncentrationssvårigheter, svårigheter med impulsivitet eller överaktivitet, samt vilka situationer som är utmanande i detta arbete. De teoretiska utgångspunkterna för studien grundar sig i specialpedagogiska perspektiv för att kunna synliggöra vilka svårigheter som kan uppstå och hur man kan bemöta dessa i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Barns psykiska ohälsa i förskolans värld : En integrativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Natalia Romero; [2022]
  Nyckelord :: barns psykiska hälsa; främja; förskola; metod;

  Sammanfattning : Denna integrativa litteraturöversiktsstudie syftar till att ge en överblick med utgångspunkt i tidigare forskning kring arbetet i förskolan med barns psykiska ohälsa relaterat till Nilholms perspektiv. Studien belyser olika främjande och utmanande faktorer som förskolan får bemöta och hantera. LÄS MER

 4. 4. Alla barn sover inte i förskolan : En kvalitativ studie om äldre barn i åldrarna 3–5 års möjligheter till återhämtning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Skällberg; Isabell Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Preschool; educator; children; children s individual needs; rest; restful activities; recovery; Förskola; pedagoger; barn; barns individuella behov; vaken vila; vilsamma aktiviteter; återhämtning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogers uppfattningar beträffande äldre barn i åldrarna tre till fem års möjligheter till återhämtning som tillgodoser deras individuella behov i förskolan. För att undersöka studiens syfte är data framtagen med hjälp av semistrukturerade intervjuer med pedagoger från några förskolor i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Välkomnandet : Pedagogers perspektiv på inskolning av föräldrakooperativets barn och föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jenny Bågenstål; Eva Schoultz; [2022]
  Nyckelord :förskoledidaktik; inskolning; föräldrakooperativ; förskola; introduktion; övergång; omsorgstriangeln;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att belysa hur yrkesverksamma förskollärare beskriver god inskolning av föräldrakooperativets barn och deras föräldrar, samt utmaningarna med detta. Vi har genomfört sju semistrukturerade intervjuer med förskollärare på kooperativ runt om i landet. LÄS MER