Sökning: "utomhus"

Visar resultat 1 - 5 av 1229 uppsatser innehållade ordet utomhus.

 1. 1. Utomhuspedagogikens plats i undervisningen. : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av utomhuspedagogikens olika hinder och möjligheter, samt samverkan med digitaliseringen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexander Armstrong; Stoppert Oskar; [2022]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; digitalisering; hinder; möjligheter; ramkategori; pragmatism.;

  Sammanfattning : Denna studie avser att bidra med kunskap till ämnet utomhuspedagogik. Syftet med studien är att få insyn i och analysera vilka hinder och möjligheter upplever lärare begränsar respektive motiverar dem i användandet av utomhuspedagogik? Samt hur påverkar det deras val av att använda utomhuspedagogik? Mot detta syfte formulerades följande forskningsfrågor, Vilka hinder upplever lärare begränsar dem från att använda utomhuspedagogik? Vilka faktorer upplever lärare motiverar dem till att använda utomhuspedagogik? På vilket sätt upplever lärare att utomhuspedagogik och digitalisering samverkar i deras undervisning? De teoretiska perspektiv som genomsyrar studien är ramfaktorteorin och pragmatismen. LÄS MER

 2. 2. Ska vi ut och räkna kottar? : En kvalitativ studie om lärares erfarenhet om utematematik F-1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Jarvisson; [2022]
  Nyckelord :förskoleklass; kvalitativ studie; lärarperspektiv; utematematik; årskurs 1;

  Sammanfattning : Utematematik är ett komplement till den vardagliga matematikundervisningen, men frågan är hur många lärare som väljer att använda sig av metod i sin undervisning. Den här studien syftar till att ta reda på hur stor del av matematiken som sker utomhus. LÄS MER

 3. 3. Föräldrastöd i grupp under coronapandemin : Barnhälsovårdsjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Goverde; Louise Tjörnebrant; [2022]
  Nyckelord :barnhälsovårdsjuksköterska; coronapandemin; erfarenheter; familjecentral; föräldrastöd i grupp; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund Att erbjuda föräldrastöd i grupp är en uppgift för barnhälsovården. När coronapandemin drabbade Sverige i mars år 2020 orsakade restriktioner svårigheter med att erbjuda föräldrastöd i grupp. LÄS MER

 4. 4. Planering för undervisning utomhus utifrån didaktisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Simone Gustafsson; Linnéa Zeijlon; [2022]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; teaching; outdoor; didactics; pedagogical planning; Förskola; utomhuspedagogik; undervisning; utomhus; didaktik; pedagogisk planering; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare planerar utomhusundervisning utifrån medvetna didaktiska ställningstaganden. Forskningsfrågor som guidar den här studien är: “Hur synliggörs utomhusundervisning vid planering i såväl skriftliga planeringsdokument som i tal?” och “Hur motiverar förskollärare de didaktiska ställningstagandena i relation till utomhusundervisning?”. LÄS MER

 5. 5. Stad i vind : Ett gestaltande arbete om vind och mikroklimat

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Sofia Andersson; [2022]
  Nyckelord :fysisk planering; vind; vindplanering; vindhantering; fysisk miljö; urban form; offentliga rum; stadsklimat; mikroklimat; lokalklimat; klimatplanering; kuststäder; funktionsblandning; gestaltning;

  Sammanfattning : Kuststäder är platser i Sverige som är särskilt utsatta för hårda vindar större delar av året. Enligt Gehl är vind det fenomen som påverkar oss människor mest utomhus vilket gör det viktigt att implementera vindhantering vid planering och byggnation av nya stadsdelar och nybyggnationer. LÄS MER