Sökning: "utomhusaktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet utomhusaktivitet.

 1. 1. Fritidshemmets övergångar : En intervju- och observerationsstudie om lärares hantering av övergångar i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Michael Jonsson; Kristoffer Blomgren; [2019]
  Nyckelord :Fritidspedagogik; Horisontella övergångar; Gränsteorier;

  Sammanfattning : Denna studie är aktuell och intressant för verksamma lärare i fritidshem, då övergångar är något som genomförs flera gånger dagligen i samtliga fritidshem. Syftet med studien är att undersöka samt bidra med kunskap kring horisontella övergångar på fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yu Chen; [2018]
  Nyckelord :Matematik; outdoor teaching; outdoor learning; utomhusaktivitet; utomhusmatematik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Min ambition med den här översikten är att ta redan på hur utomhuspedagogik stödjer elevers lärande i matematik. Utifrån mina erfarenheter har jag formulerat en frågeställning: Hur påverkas elevers lärande i matematik av utomhuspedagogik? För att besvara frågeställningen genomförde jag en stor sökningsprocess där jag använd mig av olika databaser så som ”Eric via Ebsco”, ”SwePub”, ”Libsearch” och ”Google Scholar” som ingår i Malmö Universitetsbibliotek. LÄS MER

 3. 3. Samutnyttjande av offentlig parkmiljö som barns utemiljö i förskolan : en fallstudie med barnperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ida-Maria Lundström; [2018]
  Nyckelord :samutnyttjande; offentliga utemiljöer; förskolebarns utemiljöer; små förskolegårdar; förtätning; barns rörelsefrihet; naturkontakt; miljöerbjudanden; fallstudieundersökning;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur samutnyttjande av offentlig utemiljöer som barns utemiljö i förskolan har fungerat sett ur ett barnperspektiv och med barns aktivitet i fokus. Det täta stadsbyggnadsidealet har lett till att barns rörelsefrihet i stadsmiljöer har minskat generellt och särskilt för små barn. LÄS MER

 4. 4. Utomhusvistelse : En kvalitativ intervjustudie med sju förskollärare om deras förhållningssätt till utomhusvistelse i förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Jansson; Isabel Persson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Utomhusvistelse; Utomhusaktivitet; Förhållningssätt; Attityder; Förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares förhållningssätt till utomhusvistelse. Vi har utgått från tre frågeställningar: Hur arbetar förskollärare med utomhusvistelse? Vilka attityder har förskollärare till utomhusvistelse? Svårigheter vid utomhusvistelse? För att få svar på studiens syfte genomfördes sju stycken semistrukturerade intervjuer som innebär att informanterna får mer frihet och kan påverka ordningen och innehållet av frågor. LÄS MER

 5. 5. Gårdsutveckling för att främja det sociala livet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ulrika Larsson; [2017]
  Nyckelord :miljonprogrammet; bostadsgård; trygghet; trivsel; socialt samspel; förnyelse;

  Sammanfattning : Mellan åren 1965-1974 pågick den största statliga satsningen på bostäder i Sveriges historia, som senare kom att kallas för miljonprogrammet. På mindre än tio år byggdes över en miljon bostäder, än i dag bor en fjärdedel av Sveriges befolkning i områden byggda efter miljonprogrammets ideal. LÄS MER