Sökning: "utomhuspedagogiken"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet utomhuspedagogiken.

 1. 1. Skolträdgård - ett pedagogiskt verktyg : Hur skolträdgårdsaktiviter kan gå till och vad ger det för effekter på elevers attityder, kunskapoch framtid?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Carolina Ohlqvist; Anusara Sriyotha; [2022]
  Nyckelord :attityder; hållbar utveckling; hälsofrämjande; multimodalt arbetssätt; odling; skolträdgårdar; sociokulturellt arbete;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är skriven med syfte att undersöka huruvida skolträdgårdsaktiviteter kan användas som ett pedagogiskt verktyg, samt hur aktiviteten påverkar elevers attityder, hälsa och hållbart tänkande utifrån olika studier. Betydelsen av utomhuspedagogiken lyfts även fram som ett positiv metod för att öka elevers fysiska aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Uterummet : - Vad säger förskollärare om utomhusundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Ungvari; Lina Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Lek; Undervisning; Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : I arbetet undersöker vi vad förskollärare säger om utomhuspedagogik och hur de använder uterummet i sin verksamhet. Via studien besvaras undersökningsfrågan vilka faktorer som förskollärare ser som betydande för arbetet med utomhuspedagogik i förskolan. 19 förskollärare har genomfört en enkätundersökning online. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie av förskollärares syn på undervisning i utemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emelie Wallentin; Suzana Panek Schnaubelt; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Lärande; Utomhuspedagogik; Utveckling;

  Sammanfattning : Abstract I denna kvalitativa studie som baseras på intervjuer, ligger fokus på att dels ta reda på vilken syn verksamma förskollärare har på utomhuspedagogik, dels vilka erfarenheter de har av ämnet, men även undersöka hur de arbetar för att bidra till barns utveckling och lärande i utemiljön. Tidigare forskning visar på många fördelar med utomhuspedagogik, som autentiska miljöer som skapar en växelverkan mellan den bokliga bildningen och sinnliga upplevelser i barnens inlärning. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik på fritidshemmet : En intervjustudie med fem fritidslärare om utomhuspedagogiken på fritidshemmet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Eronson Frida; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utevistelse; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik på fritidshemmet Outdoor education in the leisure time centre Studiens syfte är att bidra med kunskap om utbildade fritidslärares uppfattningar av fenomenet utomhuspedagogik på fritidshemmet. Genom i förväg skrivna intervjufrågor undersöks fritidslärarnas uppfattningar om utomhuspedagogikens innebörd och dess fördelar och nackdelar för att bidra till en djupare förståelse för hur utomhuspedagogiken används på fritidshemmet. LÄS MER

 5. 5. Varför(inte) utomhuspedagogik? : Tio lärares syn på utomhuspedagogikens fördelar och utmaningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karin Rådh; Julia Thorell; [2021]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; kunskapsutveckling; praktisk undervisning; fördelar och hinder;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten handlar om utomhuspedagogikens fördelar och hinder. Åtta forskningsartiklar har studerats för att söka svar på frågan; Vilka är fördelarna med utomhuspedagogik när det gäller elevers kunskapsutveckling? Syftet med kunskapsöversikten är att samla och analysera tidigare forskningsresultat rörande utomhuspedagogikens påverkan på elevers kunskapsutveckling, i de naturorienterande ämnena i Sverige, Storbritannien och USA. LÄS MER