Sökning: "utomhusundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade ordet utomhusundervisning.

 1. 1. Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Tea Sylwan; [2023-01-25]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Slöjd; Utomhuspedagogik; Didaktik; Autentisk lärmiljö;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen för slöjd och vilka möjligheter och hinder de ser med utomhusundervisning i jämförelse med i klassrummet. Data samlades in med en kvalitativ enkät, som besvarades av 22 slöjdlärare. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling inne och ute : En litteraturstudie om svenskämnet kombinerat med utomhusundervisning som metod.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Andersson Ovcina; Sarah Rosell; [2023]
  Nyckelord :Språkutveckling; utomhusundervisning; undervisningsmetod; varierad undervisning; sinnen.;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie har grundat sig i att underssöka uterummer som komplement i svenskundervisningen. Syftet med studien har varit ur ett didaktiskt perspektiv belysa vad forskning säger om att kombinera svenskämnet och utomhusundervisning i årskurs F-3. LÄS MER

 3. 3. Lärares syn på utomhusundervisning i närliggande grönområden : En kvalitativ intervjustudie om lågstadielärares syn på utomhusundervisning i biologiämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Einevik; Ida Johnsträd; [2023]
  Nyckelord :outdoor areas; obstacles; opportunities; outdoor education; primary teachers; Grundlärare; grönområden; hinder; möjligheter; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : This study aims to showcase how primary school teachers for ages 7-9, view qualities of outdoor areas and how they perceive obstacles and opportunities with teaching the subject of Biology outdoors. The aim is also to contribute with knowledge of how elementary schools can make outdoor education more accessible. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter med utomhusmatematik som metod : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jonna Heurlin; Sofie Wigell; [2023]
  Nyckelord :utomhusmatematik; utomhuspedagogik; matematik; praktiskt lärande; upplevelser; kunskapsutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka forskning som berör området utomhuspedagogik med inriktning matematik. Vidare syftar undersökningen på att utreda hur lärare och elever upplever utomhuspedagogik som metod i matematik. LÄS MER

 5. 5. "Miljön är starkare än mig" : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av undervisning i utomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sara Johansson; [2023]
  Nyckelord :förhållningssätt; förskollärare; konstruktioner; utomhusmiljön; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att beskriva hur förskollärare konstruerar betydelsen av utomhusmiljön irelation till utomhusundervisning. Studien har utgått ifrån ett socialkonstruktionistisktperspektiv och genomförts med en kvalitativ metod där datainsamlingen bestod av kvalitativaintervjuer. LÄS MER