Sökning: "utomhusundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 121 uppsatser innehållade ordet utomhusundervisning.

 1. 1. Utomhusundervisning; att se förskolegården som ett komplement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnea Broman; Alexandra Ekström; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; utomhusmiljö; förskollärarens perspektiv; medforskare; närvarande och didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att lyfta fram förskollärares förhållningssätt kring utomhusundervisning. Studien tar sin utgångspunkt utifrån ett kvalitativt tillvägagångsätt och fem förskollärare deltog i semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet ifrån intervjuerna bearbetades och analyserades utifrån en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik i de naturorienterande ämnena : Ett komplement till den ordinarie klassrumsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Emanuelsson; Linn Friberg-Pedersen; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; utemiljö; naturorienterande ämnen; grundskola;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturstudie som har för avsikt att undersöka hur utomhuspedagogik kan användas och planeras i grundskolans naturorienterande ämnesundervisning, samt vad den har för betydelse för elevernas lärande. Studien behandlar vad utomhuspedagogik innebär och hur de didaktiska frågorna kan vägleda och stödja läraren i sin planering. LÄS MER

 3. 3. Slå upp dörrarna för utomhuspedagogik : En kunskapsöversikt om utomhuspedagogikens lärandemöjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2021]
  Nyckelord :grundskola; hållbar utveckling; miljömedvetet beteende; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt inriktar sig på utomhuspedagogik och syftar till att reda ut vilken inverkan utomhuspedagogik har på elevers lärande och inställning till naturorienterande ämnen. Den undersöker även om utomhuspedagogik bidrar till ökad förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogik inom matematik och dess påverkan på elever : hälsa hinder och inlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Marcus Johansson; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; matematik; lärande; outdoor; learning; education; math;

  Sammanfattning : Sammanfattning Utomhuspedagogik påverkar på många sätt men resultatet av bedriven utomhuspedagogik bör ses utifrån dess långsiktiga påverkan och inte enbart vad den genererar hos eleverna på kort sikt. Utomhuspedagogik bör ses som ett positivt segment i undervisningen inom matematik, som i kombination med den traditionella undervisningen lämpar sig bra för elevernas välbefinnande och sökande efter kunskap. LÄS MER

 5. 5. Utomhusundervisning -En kvalitativ studie om hur fritidspedagogers utevistelse kan komplettera den ordinarie undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joel Barman; [2020-02-25]
  Nyckelord :Outdoor education; utomhusundervisning; utomhuspedagogik; kompletterande undervisning; att undervisa i naturen; fritidspedagog; fritidspedagogers intentioner med sin undervisning;

  Sammanfattning : Min erfarenhet är att lärare ofta ser på utomhusundervisning som en oplanerad fritidsaktivitet snarare än ett planerat lärtillfälle. Och inte sällan är det fritidspedagogerna som får i uppgift att ta med eleverna ut i skogen. LÄS MER