Sökning: "utredande text exempel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden utredande text exempel.

 1. 1. Språkliga resurser vid utredande text : En jämförelse mellan språklig nivå enligt processbarhetsteorin och betyg i nationella provet i Svenska som andraspråk 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Andreas Sivertsson; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; processbarhetsteorin; betyg; språklig nivå; nationella prov;

  Sammanfattning : Språkliga resurser är viktiga förmågor att besitta för att på ett adekvat sätt kunna kommunicera i olika kontexter. Utvecklingen av olika språkliga resurser sker i undervisningen i skolan vilket leder till föreliggande studiens undersökningsområde. LÄS MER

 2. 2. Akademisk skrivkompetens i utveckling : En studie av organisation och ställningstagande i gymnasie­elevers utredande texter 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Ek; [2014]
  Nyckelord :academic writing; academic literacy; student text; explanatory texts; organizational markers; stance; stance markers; interlanguage; teaching writing; akademiskt skrivande; akademisk skrivkompetens; elevtext; utredande texter; organisationsmarkörer; ställningstagande; interimtext; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Synen på vad som utgör akademisk skrivkompetens varierar över tid och i olika kulturer. Förmågan att strukturera texter på ett logiskt och begripligt sätt kan dock ses som en universell vetenskaplig kompetens oavsett skrivmiljö, liksom förmågan att värdera kunskap och ta ställning i relation till olika källor. LÄS MER

 3. 3. Skriva för att lära i matematik : Vad och hur skriver elever i grundskolans mellanår?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL); Stockholms universitet/Institutionen för undervisningsprocesser, kommunikation och lärande (UKL)

  Författare :Inger Backström; Elisabeth Nygren; [2007]
  Nyckelord :matematik; skriva; lärande; analysinstrument; utarbeta tabell;

  Sammanfattning : Att lära är något som man gör själv och detta ansvar kan man inte lägga över på någon annan. Genom att skriva i matematik kan eleverna utveckla sitt matematiska tänkande. Människor har olika sätt att lära – en del lär genom att skriva. Utgångspunkten för vårt arbete är att vi ser lärande på detta sätt. LÄS MER