Sökning: "utredningsskyldighet förvaltningsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden utredningsskyldighet förvaltningsrätt.

 1. 1. Omsorgsprincipen vid ansökan om internationellt sydd : En studie av det omarbetade asylprocedurdirektivet (2013/32/EU)

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Juridik

  Författare :Naiara Pereira Cunha; [2020]
  Nyckelord :administrative law; asylum; refugee rights; EU law; european law; implementation of EU directives; international protection; institutional autonomy; principal of care; principles of good governance; procedural autonomy; recast asylum procedure directive; public law; principle of care; asyl; asylrätt; flyktingrätt; EU-rätt; implementering av EU-direktiv; förvaltningsrätt; fri rörlighet; internationellt skydd; institutionell autonomi; flyktingar; Offentlig rätt; omarbetade asylprocedurdirektivet; omsorgprincipen; principerna om god förvaltning; processuell autonomi; utredningsskyldighet;

  Sammanfattning : This paper addresses the principle of care in the recast asylum procedure directive (2013/32/EU). The purpose of the study has been to analyze how the principle of care is expressed in the directive regarding procedures for granting or rejecting asylum, as well as to analyze how the directive was implemented in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Myndigheters etablering i sociala medier : rättsliga aspekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Disa Rehn; [2017]
  Nyckelord :rättsinformatik; offentlighetsprincipen; sekretess; integritetsskydd; GDPR; förvaltningsrätt; offentlig rätt; internet; sociala medier; myndigheter; personuppgifter;

  Sammanfattning : Den offentliga maktens ökade synlighet på sociala medier leder till rättsliga problem, utmaningar och komplicerade ställningstaganden. Det finns därför ett behov av att utreda rättsläget och att kommentera de rättsliga utmaningar som myndigheterna står inför. LÄS MER

 3. 3. Landskrona-fallets (NJA 2013 s. 145) påverkan beträffande socialtjänstens handläggning - Skadeståndsrättsliga och praktiska konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Dahle; [2016]
  Nyckelord :myndighetsutövning; myndighet; rättssäkerhet; rättssäker; rättsekonomi; passivitet; underlåtenhet; dokumentationsplikt; dokumentationsskyldighet; Skadeståndsansvar; skadeståndsskyldighet; socialrätt; förvaltningsrätt; Skadeståndsrätt; Landskrona; Landskrona-fallet; Landskrona-målet; Landskrona-domen; NJA 2013 s 145; Dahle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A 13-year-old girl had been in custody for compulsory treatment by the Social Welfare Board in Landskrona, Sweden, for nearly two years. During a temporary placement at her mother’s residence, the girl left the premises and went to Landskrona city center where she put a department store on fire. LÄS MER

 4. 4. Utredningsskyldighet inom migrationsprocessen : de lege lata och de lege ferenda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Liana Swindoll; [2016]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Officialprincipen i upphandlingsmål – En analys av RÅ 2009 ref. 69 och HFD 2015 ref. 55

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Elvstrand; [2016]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; officialprincip; utredningsskyldighet; åberopsbörda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förvaltningsdomstolarnas utredningsskyldighet förhåller sig till en eventuell åberopsbörda som kan åläggas parterna i vissa typer av mål. För att uppnå detta syfte har jag använt mig av en rättsdogmatisk metod. LÄS MER