Sökning: "utrikesfödda arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden utrikesfödda arbetslöshet.

 1. 1. Determinants of Regional Unemployment Rate Differentials : An Empirical Analysis of Swedish Municipalities 2008-2017

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Samielle Drake; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker faktorer som skulle kunna förklara de regionala skillnaderna i arbetslösheten mellan Sveriges kommuner under perioden 2008 till 2017. Uppsatsen avser även att undersöka huruvida det finns någon skillnad i relationen mellan arbetslösheten och de förklarande variablerna när individer som deltar i arbetsmarknadsprogram exkluderas ur arbetslöshetsnivån. LÄS MER

 2. 2. Någon som känner en företagare? En studie kring betydelsen av småföretag och sociala nätverk för utrikesfödda på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hiller; Rebecca Råk; [2017-06-28]
  Nyckelord :arbetslöshet; arbetsmarknad; diskriminering; humankapital; nätverk; småföretag; utrikesfödda;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker orsakerna bakom skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda, en fråga som de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet i såväl den politiska som den vetenskapliga debatten. Syftet med uppsatsen är att analysera småföretagandets roll på den svenska arbetsmarknaden och dess effekter för personer födda utanför EU/EFTA. LÄS MER

 3. 3. Regionala skillnader i arbetslöshetsnivå : En ekonometrisk paneldatastudie om storstadsregioners kommunala arbetslöshet och dess förklaringsvariabler

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Linnea Nielsen; Lovisa Sjöbring; [2016]
  Nyckelord :Municipal unemployment rate; Municipal income tax; Foreign born; Metropolitan municipality; Suburban municipality; Stockholm; Gothenburg; Malmö; Kommunal arbetslöshet; Kommunal inkomstskattenivå; Utrikesfödd; Storstadskommun; Förortskommun; Stockholm; Göteborg; Malmö;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt kommunal arbetslöshet i 22 kommuner, vilka är geografiskt anslutande till Sveriges tre storstadsområden – Stockholm, Göteborg och Malmö. Uppsatsen har ämnat undersöka huruvida det föreligger signifikanta orsakssamband som påverkar kommunal arbetslöshet. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiskt bistånd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Åsa Lingonblad; [2015-01-23]
  Nyckelord :Ekonomiskt bistånd; kostnader; fattigdom; välfärd; statistisk analys;

  Sammanfattning : Ekonomiskt bistånd är ett ständigt aktuellt ämne när det kommer till kommunernas socialtjänst. Under många år har en stadig ökning av både kostnader för ekonomiskt bistånd samt längd på bidragsperioden skett i Sveriges kommuner. LÄS MER

 5. 5. Arbetslöshet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden : En empirisk analys av vilka kommunala faktorer som kan påverka den höga arbetslösheten bland utrikesfödda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dounia Pascha; [2014]
  Nyckelord :Unemployment; foreign-born; native born; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistical and preference based discrimination and country-specifik human capital; Arbetslöshet; utrikes född; inrikes född; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistisk- och preferensbaserad diskriminering samt land-specifikt humankapital;

  Sammanfattning : Unemployment amongst Swedish citizens is higher within the group which falls under the designation foreign-born. The aim of this thesis is to examine which municipal factors that can explain the differences in unemployment amongst foreign-born relative to native born. LÄS MER