Sökning: "utsökningsbalken"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet utsökningsbalken.

 1. 1. May the (legal) force be with you - Ett nytt hopp om att finna klarhet i förvaltningsprocessens karaktär för att fastställa den negativa rättskraften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Robin Eriksson Göbel; [2017]
  Nyckelord :negativ rättskraft en. double jeopardy or legal force or negative legal force ; rättskraftsfaktorer en. legal force facotrs or negative legal force factors ; förvaltningsrätt en. administrative law ; förvaltningsbeslut en. administrative decisions ; förvaltningsdom en. ; förvaltningsprocess en. administrative proceeding ; förvaltningsprocessens karaktär en. the administrative proceeding character ; Högsta förvaltningsdomstolen; förvaltningsrätten; kammarrätten; socialförsäkring en. social insurance .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om vilka faktorer det är som gör att förvaltningsbeslut och förvaltningsmål karaktäriseras som tviste- eller brottmålsliknande. Denna karaktärisering leder i sin tur till att förvaltningsbeslutet eller förvaltningsdomen vinner negativ rättskraft så hinder föreligger för ny prövning av samma sak. LÄS MER

 2. 2. Inspektion av elektroniskt lagrad information i dispositiva tvistemål - en komparativ studie av on-site inspections av elektroniskt lagrad information enligt Federal Rules of Civil Procedure och en analys av editionspliktens gränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Jorstadius; [2010]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har lett till att parts möjlighet att komma åt för tvisten relevant elektronisk lagrad information från motparten, blivit en allt större utmaning. För att komma sådan information förekommer det därför att parter ingår inspektionsavtal. LÄS MER