Sökning: "utsatta område"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden utsatta område.

 1. 1. FIRE SAFETY AND EVACUATION SECURITY IN WIND TURBINES

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Nyström; [2021]
  Nyckelord :Brand; vindkraft; säkerhet; utrymning; höghöjdsarbete;

  Sammanfattning : I denna rapport sammanställs information om brandsäkerhet och utrymningssäkerhet i vindkraftverk för att dra slutsatser om hur säkerheten skulle kunna förbättras. Orsaken till att detta anses vara ett intressant område för studier är att det är en bransch som snabbt växer och som är extraordinärt ur en utrymningssynpunkt på grund av höjden på dagens kraftverk. LÄS MER

 2. 2. Forskningsläget avseende att som flicka/kvinna leva med autismspektrumtillstånd

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Josefine Isberg; Farah Khan; [2021]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; experiences; girls; intersectionality; masking; stigma; women.; Autismspektrumtillstånd; erfarenheter; flickor; intersektionalitet kvinnor; maskering; stigma.;

  Sammanfattning : Denna studien är en litteraturöversikt, det vill säga en överblick av befintlig forskning. Flickor/kvinnor med autismspektrumtillstånd är ett område som är relativt outforskat, vilket innebär en rad olika konsekvenser för denna grupp. LÄS MER

 3. 3. Företag som gentrifierare? : En kvantitativ studie om företags roll för gentrifiering med fokus på Solna kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Niklas Gunnarsson Nording; Alexander Holm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Gentrifiering är ett omdiskuterat fenomen med många olika definitioner. Ofta definieras gentrifiering som att ett område rustas upp och att en konsekvens av det är att en grupp med högre socioekonomisk status flyttar dit. LÄS MER

 4. 4. Civilsamhälle, Segregation och Demokrati : En kvalitativ studie om hur segregation och demokrati i två diametralt motsatta områden påverkar dess civilsamhällesorganisering.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kathrin Manookian; [2020]
  Nyckelord :Civil society; Democracy; Segregation; Prosperity; Night – hikers associations; Civilsamhälle; Segregation; Demokrati; Nattvandrarföreningar;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att jämföra två nattvandrarföreningar i två diametralt motsatta områden i Stockholm, en i ett välbärgat område och en i ett socialt och ekonomiskt utsatt område. De bostadsområdena som har valts är Lidingö och Hallunda-Norsborg. LÄS MER

 5. 5. Att leva i ett särskilt utsatt område - en möjlighet för välbefinnandet? : En studie om unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och självskattad känsla av sammanhang.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Sophia El Agha Kasbah; Christian Åberg; [2020]
  Nyckelord :SOC; socioeconomically vulnerable area; young women; wellbeing; KASAM; särskilt utsatta områden; unga kvinnor; välbefinnande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka unga kvinnors syn på faktorer till välbefinnande och jämföra synen med självskattad KASAM. Åtta unga kvinnor från ett särskilt utsatt område deltog i kvalitativa intervjuer och svarade på ett KASAM-13 frågeformulär. Empirin från dessa analyserades utifrån teorierna salutogenes och systemteori. LÄS MER