Sökning: "utskrivningsplanering"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet utskrivningsplanering.

 1. 1. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsdiagnoser, omvårdnadsåtgärder och dokumentationen hos patienter med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Lögdal; Moa Malmberg; [2015]
  Nyckelord :nursing diagnosis; nursing intervention; nursing documentation; standardized care plan; individual care plan; heart failure; omvårdnadsdiagnoser; omvårdnadsåtgärder; omvårdnadsdokumentation; standardvårdplaner; individuella vårdplaner; hjärtsvikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar på att användandet av omvårdnadsdiagnoser har flera fördelar för sjuksköterskans omvårdnadsarbete. De främjar patientens delaktighet i vården samt uppmärksammar sjuksköterskan på patientens omvårdnadsbehov. LÄS MER

 3. 3. Utskrivning från sjukhus – En studie av utskrivningsprocessen vid en medicinklinik

  Magister-uppsats,

  Författare :David Lundström; Anna-Karin Olander; [2014-07-03]
  Nyckelord :Discharge process; older patients; medical record survey; telephone survey;

  Sammanfattning : Introduction: The interaction between different care facilities and professions is important in the care of older patients. Patients do not always get enough time to recover and often have a continued need for care. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskans erfarenhet av informationsöverföring från slutenvård till hemsjukvård i samband med samordnad vårdplanering - en empirisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Jorgensen; Svensson Pia; [2014]
  Nyckelord :Utskrivningsplanering; äldre; vårdplanering; distriktssköterska; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Introduktion: Äldre bor idag kvar längre i sina hem vilket ofta medför ökade vårdbehov och kraven på sjukvård, speciellt hemsjukvård ökar med detta. För att hemsjukvårdens sjuksköterskor ska kunna ge en optimal vård krävs en väl utförd vårdplanering där informationsöverföringen mellan de olika leden fungerar så ingen viktig information faller bort under vägen. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård på sjukhus. En utvärdering av utskrivningsprocessen.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emilia Ahlm; Nathalie Öhgren; [2012-04-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Personcentrerad vård (PCV) utgörs bland annat av patientberättelse, partnerskap och dokumentation. Samverkan mellan sjukhus, kommun och primärvård krävs för kontinuitet i vårdkedjan. LÄS MER