Sökning: "utslussning"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet utslussning.

 1. 1. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 2. 2. Frivillighet kontra tvång : samverkan mellan rättspsykiatri och socialtjänst kring patienter som slussas ut från rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Albina Cuci; [2020]
  Nyckelord :Dismission from forensic care; Dismission from forensic ward; Discharge from forensic care; Discharge from forensic ward; Forensic psychiatry; Interdisciplinary collaboration; Intersectoral collaboration; Interprofessional collaboration; Rättspsykiatrisk vård; Utslussning från rättspsykiatrisk vård; Utskrivning från rättspsykiatrisk vård; Samverkan inom rättspsykiatrin; Tvärsektoriell samverkan; Tvärprofessionell samverkan; Lagen om tryggare utskrivning från sluten till öppenvård;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain insight into professional`s experiences of interdisciplinary collaboration between the municipality and the forensic ward. The study was intended to contribute to an increased understanding of the professional`s experiences of what is considered to work and what is considered to lack in the interdisciplinary collaboration between the municipality and the forensic ward. LÄS MER

 3. 3. Flickor efter utslussning - En studie kring hur flickor upplever utslussning och eftervård efter placeringen på SiS.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Dana Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :Flickor; SiS; Utslussning; Statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : SammanfattningFlickor efter utslussning är en kvalitativ uppsats som undersöker unga flickors upplevelser av utslussning och eftervård på Statens institutionsstyrelses (SiS). Syftet i denna forskning är att förmedla hur flickorna upplevde att utslussning och eftervård har fungerat i praktiken. LÄS MER

 4. 4. En hjälpande hand på vägen mot ett bättre liv - En kvalitativ studie om upplevelser hos familjehem för vuxna gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elvira Persson Ranweg; [2018]
  Nyckelord :Familjehem; Gärningspersoner; Kontraktsvård; Kvalitativ metod; Utslussningsåtgärd; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : En placering i ett familjehem kan bli aktuellt för Kriminalvårdens klienter antingen vid utslussning från ett fängelsestraff eller som påföljd vid domen skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Vid placering i ett familjehem bor klienterna hos en privat familj, där tanken är att den sociala gemenskapen i familjen ska ge möjlighet till en positiv förändring i deras liv. LÄS MER

 5. 5. Samhällets glömda barn. En studie av socialtjänstens arbete med de unga som lämnar familjehemsvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kim Niia; Louise Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :familjehem; familjehemsplacering; utslussning; samhällsvård; eftervård; foster care; age-out; leaving care;

  Sammanfattning : Holmqvist, L & Niia, K. SOCIETY’S FORGOTTEN CHILDREN. A STUDY OF THE SOCIAL SERVICE’S WORK WITH YOUNG PEOPLE WHO AGE-OUT OF FOSTER CARE. Degree project in Social Work, 15 Credits. LÄS MER