Sökning: "utslussning"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet utslussning.

 1. 1. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 2. 2. En hjälpande hand på vägen mot ett bättre liv - En kvalitativ studie om upplevelser hos familjehem för vuxna gärningspersoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Persson Ranweg; [2018]
  Nyckelord :Familjehem; Gärningspersoner; Kontraktsvård; Kvalitativ metod; Utslussningsåtgärd; Återfallsprevention;

  Sammanfattning : En placering i ett familjehem kan bli aktuellt för Kriminalvårdens klienter antingen vid utslussning från ett fängelsestraff eller som påföljd vid domen skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Vid placering i ett familjehem bor klienterna hos en privat familj, där tanken är att den sociala gemenskapen i familjen ska ge möjlighet till en positiv förändring i deras liv. LÄS MER

 3. 3. Samhällets glömda barn. En studie av socialtjänstens arbete med de unga som lämnar familjehemsvården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Kim Niia; Louise Holmqvist; [2017]
  Nyckelord :familjehem; familjehemsplacering; utslussning; samhällsvård; eftervård; foster care; age-out; leaving care;

  Sammanfattning : Holmqvist, L & Niia, K. SOCIETY’S FORGOTTEN CHILDREN. A STUDY OF THE SOCIAL SERVICE’S WORK WITH YOUNG PEOPLE WHO AGE-OUT OF FOSTER CARE. Degree project in Social Work, 15 Credits. LÄS MER

 4. 4. Nyanlända elever i den svenska skolan - En studie om mottagning och inkludering av nyanlända i svenska skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lindita Metaj; Jwan Kalil; [2016]
  Nyckelord :nyanlända; mottagning; inkludering; kartläggning; utsslusning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur skolor tar emot och inkluderar nyanlända elever och hur föräldrasamverkan fungerar. Detta har gjorts med hjälp av ett antal intervjuer av elever och lärare, sex elever och fyra lärare på två olika skolor och två olika organisationsmodeller, en förberedelseklass i en storstad och en ordinarie klass i en tätort. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända elevers syn på kartläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Talar Nouri; Mona Amawi; [2016]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nyanlända elever; Nyanlända elevers syn på kartläggning; Nyanländas kartlägning; Newly arrvied students views about mapping;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka nyanlända elevers uppfattning om kartläggning av deras tidigare kunskaper. Samt undersöka nyanlända elevers syn på den svenska skolan. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sju nyanlända elever på en mottagning skola. Alla dessa elever är arabisk talande och kommer från Syrien och Irak. LÄS MER