Sökning: "utspädningseffekt"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet utspädningseffekt.

 1. 1. Kan odlingslandskapets diversitet påverka angreppet av havrebladlus i vårkorn?

  Magister-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Björn Larsson; [2016]
  Nyckelord :havrebladlus; vårkorn; Västra Götaland; predatorer; biodiversitet; gröddiversitet; Shannons diversitetsindex;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser problematiken med skadegörare i spannmål och vissa möjligheter som finns för att minska trycket av skadegörare genom omgivningsfaktorer som gynnar skadegörarnas naturliga fiender. Frågeställningarna och hypoteserna som avhandlas är: Kan gröddiversitet påverka förekomsten av bladlöss i vårkorn och vilken påverkan har den odlade arealen vall och spannmål för förekomsten av havrebladlöss i vårkorn. LÄS MER

 2. 2. Utgivandet av konvertibla obligationer och dess inverkan på ett företags aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Bruzelius; Conny Kühn; Rickard Dahlgren; Markus Papadopoulos Wulff; [2012]
  Nyckelord :Abnorm avkastning; Eventstudie; Konvertibel obligation; Annonseringseffekt; Norden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företags aktiekurs reagerar vid tillkännagivandet av en konvertibelemission. Bisyftet är att studera olika bestämningsfaktorer, dvs. vad som kan tänkas påverka reaktionen. LÄS MER

 3. 3. Riktade emissioner- En studie av företrädesrätten till nya aktier och avvikelser från denna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Siljedahl; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt svensk aktiebolagsrätt har aktieägarna en principiell företrädesrätt att delta i en emission, förutom vid apportemission, men sedan 1973 är det möjligt att göra avsteg från denna företrädesrätt och istället låta andra än aktieägarna delta i emissionen. Det talas då om riktad emission. LÄS MER

 4. 4. RR 18: Resultat per aktie - en studie av 20 börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Ljungquist; Maria Leandersson; Helena Ageberg; [2001]
  Nyckelord :Resultat per aktie; RR 18; utspädningseffekt; IASC:s föreställningsram; disclosure .; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Användbarheten av RPA har varit tvivelaktig i och med minskad användning, vilket beror på att begripligheten och jämförbarheten av nyckeltalet har varit bristfällig. Tillförlitligheten till RPA kan öka efter RR 18:s ikraftträdande, eftersom kraven på en enhetlig beräkningsstandard ökar jämförbarheten. LÄS MER