Sökning: "utstationerade arbetstagare"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden utstationerade arbetstagare.

 1. 1. Utstationering av arbetstagare - En utredning av det rättsliga minimiskyddet, problematik vid utstationering och svenska kollektivavtals hindrande verkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Ekdahl; [2020]
  Nyckelord :Utstationering; utstationerade arbetstagare; fri rörlighet för tjänster; utstationeringsdirektivet; ändringsdirektivet; kollektivavtal för utstationerade; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En fri rörlighet för tjänster inom EU innebär en fri rätt för arbetsgivare att tillhandahålla tjänster på lika villkor i alla medlemsstater. Rätten till tjänsters fria rörlighet har dock gett upphov till en rad olika problem när det kommer till området för utstationering av arbetstagare. LÄS MER

 2. 2. Den svenska modellen mellan hammaren och städet? - Regleringen av utstationerade arbetstagares villkor i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Standal; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; utstationering; EU-rätt; fri rörlighet för tjänster; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fenomenet utstationering av arbetstagare på EU:s inre marknad regleras i såväl unionsrätten som i medlemsstaternas nationella arbetsrätt. Uppsatsen undersöker hur rättsutvecklingen sett ut på unionsnivå med avseende på regleringen utstationering av arbetstagare och hur denna rättsutveckling påverkat den svenska arbetsrätten. LÄS MER

 3. 3. Svenska modellen efter Lavaldomen. : Partsautonomin och begränsningar av stridsrätten som medel för att förhindra lönedumpning vid utstationering av arbetskraft.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristoffer Andersson; [2017]
  Nyckelord :partsautonomin; stridsrätt; utstationerade arbetstagare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Har vi gått över gränsen? - Förändrad svensk utstationeringslagstiftning i ljuset av EUs fria rörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexander Persson; [2017]
  Nyckelord :arbetsrätt; EU-rätt; utstationering; Laval; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats försöker att klargöra huruvida det, sedan 2007 års Lavaldom, har skett en utveckling inom EU-rätten som tillåter att stridsåtgärder används i ett ökat antal fall, och huruvida den senaste ändringen av den svenska utstationeringslagen är i samklang med nuvarande EU-rätt. Uppsatsen fokuserar på EU-rätt och svensk rätt, och folkrätten är därför utelämnad. LÄS MER

 5. 5. Arbetsmiljö och säkerhet : Utstationerade arbetstagare på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andréas Larsson; [2016]
  Nyckelord :Work environment; safety; posted workers; cross-cultural communication; international procurement; production management; foreign subcontractors; coordination; Arbetsmiljö; säkerhet; utstationerade arbetstagare; tvärkulturell kommunikation; internationella inköp; produktionsledning; utländska underentreprenörer; samordning;

  Sammanfattning : Byggarbetsplatser med flera språk och kulturer representerade innebär utmaningar för kommunikationen kring arbetsmiljö och säkerhet. Under 2015 sände utländska arbetsgivare drygt 18 000 arbetstagare till Sverige för att utföra byggnadsarbeten. LÄS MER