Sökning: "uttagsbeskattning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet uttagsbeskattning.

 1. 1. Kan alla typer av immateriella rättigheter utgöra en verksamhetsgren?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Viktor Warda; [2020]
  Nyckelord :koncern; verksamhetsgren; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning;

  Sammanfattning : I Sverige samt internationellt är företagskoncerner någonting som är frekvent förekommande. När aktiebolag växer och expanderar blir det allt vanligare att de sätter upp en koncernstruktur som i längden hjälper bolagen att fortsätta tillväxten. LÄS MER

 2. 2. Andelar i oäkta bostadsrättsföreningar : Är de att anse som lagertillgångar eller kapitaltillgångar?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Söderblom; [2020]
  Nyckelord :Paketering; fastighetspaketering; oäkta bostadsrättsföreningar; äkta bostadsrättsföreningar; andelsklassificering; lagertillgång; lagertillgångar; kapitaltillgång; kapitaltillgångar; yrkesmässig handel; rörelse; byggnadsrörelse; handel med fastigheter; handel med bostadsrätter; handel med värdepapper; värdepapper; rörelsekriterier; underprisöverlåtelse; uttagsbeskattning; näringsbetingade andelar; andelar;

  Sammanfattning : Det har varit möjligt att paketera tillgångar i bolag sedan reglerna om näringsbetingade andelar infördes år 2003. Att paketera en tillgång i ett bolag innebär att det bolag som äger tillgången placerar denna i ett helägt dotterbolag, exempelvis genom en underprisöverlåtelse, för att sedan avyttra andelarna i dotterbolaget istället för att sälja tillgången direkt. LÄS MER

 3. 3. Ombildning från enskild firma till ett aktiebolag : Skattemässig värderingsproblem gällande tillgångar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ninorta Savci; [2020]
  Nyckelord :Ombildning; enskild firma; aktiebolag; tillgång; periodiseringsfond; expansionsfond; räntefördelning; uttagsbeskattning; underprisöverlåtelser; aktiekapital; nedsättning av aktiekapital; inkråmöverlåtelse; apportemission; otillbörlig skatteförmån; god redovisningssed; redovisning; K1-regler; K2-regler; värdering; värdering av tillgång vid ombildning; värdering av tillgång; oönskade skattekonsekvenser; företagsform..;

  Sammanfattning : I Sverige finns idag ett flertal olika företagsformer att välja mellan. Några av de företagsformerna är exempelvis enskild firma och aktiebolag. En näringsidkare kan ha startat en enskild firma som efter några år har expanderats. Näringsidkaren har då möjlighet att ombilda sin enskilda firma till ett aktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Influencer marketing – En avdragsgill kostnad eller gåva? : En utredande uppsats om svenska aktiebolags skatterättsliga konsekvenser till följd av produktutskick till influencers.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Filippa Nordström; Tania Istephansson; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Influencer; Skatterätt; Avdragsgill kostnad; Gåva; Influencer; Influencer Marketing; Uttagsbeskattning; Reklamgåva; Personalkostnad; Marknadsföringskostnad;

  Sammanfattning : Sociala medier har på senare år blivit allt mer populära och användandet av olika sociala medier har följaktligen ökat. Även företags intresse av att marknadsföra sig på sociala medier har ökat och såväl viral marknadsföring som influencer marketing är numera väl använda marknadsföringsmetoder av olika företag. LÄS MER

 5. 5. Skattjakt på rörlighetens bekostnad? - Om exitbeskattning och dess förhållande till fri rörlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Essemo Lorenzen; [2018]
  Nyckelord :EU-rätt; Skatterätt; Exitbeskattning; Fri rörlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Exitbeskattning i svensk skattelagstiftning uppmärksammades på nytt hösten år 2017, då Skatteverket la fram ett förslag om exitskatt för fysiska personer. Skatteverkets förslag syftar till att förhindra skatteflykt och bevara en välavvägd fördelning av beskattningsrätten. LÄS MER