Sökning: "uttagssekvens"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet uttagssekvens.

  1. 1. Analys av deformationsutveckling under framdrift av tunnlar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Jennifer Hellberg; [2020]
    Nyckelord :Numerical; modelling; FLAC3D; simulation; excavation; rock; reinforcement; Numerisk; modellering; FLAC3D; simulering; uttagssekvens; bergförstärkning; förstärkning;

    Sammanfattning : Idag används ofta ett samband, framtaget av Hanafy och Emery (1980), för att uppskatta deformationer vid tunnelfronten då bergförstärkning ska installeras i närheten av tunnelfronten. Sambandet visar hur deformationerna i ett referensplan utvecklas som en funktion av tunnelfrontens avstånd till referensplanet. LÄS MER