Sökning: "uttal"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet uttal.

 1. 1. Namnet ska ge rötter, men också vingar – En sociolingvistisk undersökning av invandrade föräldrars namnval till sina svenskfödda barn

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Elaine Sjödin; [2021-10-01]
  Nyckelord :namn; förnamn; namnval; invandrade föräldrars namnval; identitet; identitetskonflikt; diskurs; deologi; makt; majoritetssamhälle;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie undersöks vilka faktorer invandrade föräldrar kan se som väsentliga när de väljer namn till sina svenskfödda barn samt om namnvalen kanses som en del i en identitetsskapande process. Om så är fallet undersöks om det finns någon konflikt mellan olika identitetsframställningar. LÄS MER

 2. 2. Así se dice - Så säger man : En studie om uttal och prosodi i digitala läromedel för spanskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linn Hällgren; [2021]
  Nyckelord :IKT-användande i språkundervisning; Blooms reviderade taxonomi;

  Sammanfattning : El presente trabajo tiene por objetivo investigar cómo se practica la pronunciación y la prosodia en las tareas orales de tres libros digitales de español como lengua extranjera (ELE). Para poder investigar eso se pregunta lo siguiente: ¿Cómo están formados los libros digitales de ELE? ¿Qué conocimientos y habilidades pueden adquirir los alumnos suecos a través de las tareas orales de los libros digitales? Se propone que la prosodia es un elemento fundamental en la adquisición de una lengua extranjera. LÄS MER

 3. 3. Svenska som sjunger och sprakar : Poesi i undervisningen av vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Tina Lövrander; [2021]
  Nyckelord :poesi; lyrik; svenska för invandrare; sfi; svenska som andraspråk; sva; vuxenutbildning; andraspråksinlärare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Detta är en ämnesdidaktisk studie som undersöker hur lärare använder poesi i undervisningen på sfi och i svenska som andraspråk inom vuxenutbildning samt vad de ser för vinster och svårigheter med det. Studien tillför ny kunskap på ett relativt outforskat område. Metoden som används bygger på grundad teori och metodtriangulering. LÄS MER

 4. 4. Of Pronunciation and Correctness : The current impossibility of ensuring equitable pronunciation education in Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :anton sundin; Viktor Wenell; [2021]
  Nyckelord :Pronunciation; English as a Lingua Franca ELF ; Lingua Franca Core LFC ; Native Speaker Ideal; Syllabus; Teaching in Sweden; English education; Skolverket; Assessment; Equity;

  Sammanfattning : This paper aims at investigating how upper secondary school teachers of English in Malmö, Sweden abide by the curriculum criteria of having their learners develop correctness in speech, as well as what support English teachers receive with regard to pronunciation teaching from official steering documents. Furthermore, this paper attempts to critically evaluate and discuss potential options for pronunciation models or standards in education which hold sway in contemporary research. LÄS MER

 5. 5. Att inkludera flerspråkiga elever i muntliga aktiviteter : En intervjustudie med lärare i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Samira Mustafai; Manall Ayache; Lana Salaei; [2021]
  Nyckelord :Multilingualism; inclusion; oral activities; planned scaffolding; interactive scaffolding; the IRF sequence; stages of development; Flerspråkighet; inkludering; muntliga aktiviteter; planerad stöttning; interaktiv stöttning; IRF-sekvensen; utvecklingsstadier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sex mellanstadielärares uppfattningar om hur de inkluderar flerspråkiga elever i muntliga aktiviteter i svenskämnet i årskurs 6. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet där begreppen IRF-sekvens och stöttning är centrala för arbetet. LÄS MER