Sökning: "uttala ljud"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden uttala ljud.

 1. 1. Dokumenterade förhör som bevis i domstol – På bekostnad av rättssäkerhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sara Svensson; [2018]
  Nyckelord :rättsvetenskap; straffrätt; straffprocessrätt; dokumenterade förhör; ljud- och bildupptagning; förhör; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : With SOU 2017:98 Early interrogations - new evidence rules in criminal cases an extended opportunity is given, to use documented interrogations from the preliminary investigation as evidence in court. In this essay I investigate the part of the bill concerning that statements left by parties, and witnesses for evidence purposes, should be documented using audio and video during preliminary investigations to a larger extent, and then be presented in court. LÄS MER

 2. 2. Intensiv behandling för två förskolebarn med fonologiska svårigheter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Johanna Grudeborn; Hanna Rigvald; [2018]
  Nyckelord :phonological disorder; phonological treatment; treatment intensity; generalization; PCC; PWC; fonologisk språkstörning; fonologisk behandling; behandlingsintensitet; generalisering; PWC; PCC;

  Sammanfattning : Children with phonological disorder are at risk of developing reading and writing impairments. Phonological difficulties may also influence a child’s social interaction and it is for this reason that effective treatment of phonological disorder is important. One factor that may influence treatment efficacy, is treatment intensity. LÄS MER

 3. 3. Hur låter ungdomar i Uppland? : En undersökning av vokalvarianter i och norr om Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Herman Torstenson; [2016]
  Nyckelord :vokalvariation; dialekt; uppländska; uppland; u-haltigt ö; Stockholms-e; frikativt i; frikativt y; öppna ö-ljud; öppna ä-ljud;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om språklig variation i Uppland med fokus på ett antal vokalfonemsvariation. De vokalfonem vars uttalsvariation undersökts är kort ö, långt ö, långt ä, långt i ochlångt y. LÄS MER

 4. 4. "Du får inte komma på mitt kalas". Pedagogers syn på utanförskap, kränkningar och mobbning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Azra Karamehmedovic; Velida Ascic; [2013]
  Nyckelord :Förskola; kränkningar; kvalitativa intervjuer; mobbning; pedagoger; utanförskap;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka hur pedagogerna på en förskola talar om utanförskap, kränkningar och mobbning. För att vi skulle uppnå vårt syfte med undersökningen utgick vi från våra två frågeställningar: - Vad kan utläsas ur pedagogernas svar om orsaker till utanförskap, kränkningar och mobbning? - Vad kan utläsas ur pedagogernas svar om det förebyggande arbetet mot utanförskap, kränkningar och mobbning? För att svara på våra frågeställningar valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Subjektiv stress och nöjdhet i samband med arbetsmåltiden i relation till psykisk, social och fysisk måltidsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Ida Boldrup; [2012]
  Nyckelord :Måltidsmiljö; skiftarbete; stress; egen kontroll;

  Sammanfattning : I dagens samhälle spenderar de flesta många timmar av dygnet på arbetet. Det innebär att människor troligen äter en betydande del av sina måltider på arbetet. Måltidens betydelse har uppmärksammats de senaste åren och har då syftat till lunchen, matens kvalité, tidpunkten och platsen. LÄS MER