Sökning: "utvärdera intervju"

Visar resultat 6 - 10 av 125 uppsatser innehållade orden utvärdera intervju.

 1. 6. Orena revisionsberättelser - Är syftet med den nya regleringen uppfyllt?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Renée Sjögren; Marcus Ekström; Jennie Godtlibsen Matsson; [2020]
  Nyckelord :Orena revisionsberättelser; regelförändring; utvärdering; intressenter; nytta; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utvärdera om den nya detaljrika revisionsberättelsen uppfyller sina mål, för att på så sätt skapa möjlighet att diskutera huruvida den nya regleringen som infördes år 2016 var relevant eller inte. Metod: Genom en dokumentstudie, har 744 orena revisionsberättelser samlats in via en databas som sekundärkälla. LÄS MER

 2. 7. Utvärdering och modifiering av ett digitalt verktyg inom vården

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Persson; Maria Persson; [2020]
  Nyckelord :traumatic brain injury; interaction design; interface; digital tool; traumatisk hjärnskada; interaktionsdesign; gränssnitt; digitalt verktyg;

  Sammanfattning : Digitala verktyg blir allt mer aktuella inom vårdsammanhang. De kan bidra till en mer patientcentrerad vård. Rehabkompassen™ är ett digitalt verktyg utvecklat av Medicinsk teknik, forskning och utveckling på Norrlands Universitetssjukhus. Rehabkompassen™ ska effektivisera och strukturera uppföljningen av strokepatienter. LÄS MER

 3. 8. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 4. 9. "... för politikernas skyldighet är ju att se till så medborgarna får så mycket pang för pengarna som möjligt" : En kvalitativ fallstudie om organisationsförändringar inom abstinensvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Anna Mårtensson; Lina Glas; [2020]
  Nyckelord :New Public Management; salutogenesis; good health care; public sector; private caregiver; New Public Management; salutogenes; god vård; offentlig sektor; privat vårdgivare;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att med fokus på organisationsförändringar undersöka vilka bakomliggande orsaker som ligger till grund för hur en Region i Sverige arbetar med införandet av egna slutenvårdsplatser inom abstinensvård, utifrån de nationella målen för god vård och hur införandet av sådana vårdplatser kan komma att påverka vården. Genom att analysera Regionens egen utredningsrapport tillsammans med den revisionsrapport som externa konsulter skapat på uppdrag av Regionen, har denna kvalitativa fallstudie bidragit till en övergripande bild av bakomliggande orsaker som ligger till grund för beslutet. LÄS MER

 5. 10. E-handel vs. Externhandel : Den kommunala planeringens hantering av e-handelns påverkan på externa handelsområden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Hjalmar Oskarsson; Axel Lillieborg; [2020]
  Nyckelord :Handel; e-handel; externhandel; logistik; kreativ förstörelse; konsumtion; paradigm; urbanmorfologi; fysisk planering; stadsplanering; översiktsplanering; Linköping; Norrköping; Örebro; Västerås; corona;

  Sammanfattning : Sveriges externa och halvexterna handelsområden utgör tillsammans en uthyrningsbar yta på nästan 7 kvadratkilometer, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner. Parkeringsytor och annan infrastruktur är inte inräknad i denna siffra. Dessa handelsområden är av vikt för kommuner genom de arbetstillfällen och skatteintäkter som genereras. LÄS MER