Sökning: "utvärdering av förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden utvärdering av förskolan.

 1. 1. Planeringstidens förutsättningar i förskolan : En kvantitativ studie om förskollärares planeringstid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emelie Andrén; Nathalie Öberg; [2022]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; planning; reflection and education; Förskola; förskollärare; planering; reflektion och undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter och upplevelser av planeringstid i förskolan, samt vilket stöd de erbjuds av rektorn. För att samla in data användes en online-enkät med frågor riktade till legitimerade förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt kvalitetsarbete : En kvalitativ undersökning om hur förskollärare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nenad Petkovic; Hanna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Systematic quality work; pedagogical documentation; preschool teachers; evaluation; analysis; further development; Systematiskt kvalitetsarbete; pedagogisk dokumentation; förskollärare; utvärdering; analys; vidareutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare använder systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för att vidareutveckla verksamheten. Studien utgår från en kvalitativ metod, vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där öppna frågor ställts till sju förskollärare. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering, en utvärdering : Undersökning och analys av energieffektivisering på Erikslunds förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Fornstedt; Philip Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Energy; heating; energy efficiency; investment; insulation; ventilation; pre-school; pump.; analys; energieffektiviserande åtgärder; ventilation; kallvind; LED; investeringskostnad; CO2; fukthalt; inomhusklimat; energibesparing;

  Sammanfattning : This report regards evaluating the energy and indoor climate of a pre-school located in Erikslund, Sweden which has undergone several measurers to achieve lower energy usage. The project was done on the orders of the governing municipality of Västerås and tasked to a consulting company for simulating the effects of performing these measures for lowering energy need. LÄS MER

 4. 4. Barns inflytande över lärmiljön : Vuxna och barns perspektiv på en förskolas arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Carina Eksberg; Katarina Viiala; [2021]
  Nyckelord :inflytande; förskola; lärmiljö; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Inledning Förskolan ska enligt olika styrdokument erbjuda barn en tillgänglig lärmiljö samt ge dem inflytande över sin vardag. Denna studie kommer att belysa vuxnas och barns perspektiv på inflytande över lärmiljöer på en förskola. LÄS MER

 5. 5. För vems ögon : - en studie om hur föskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Granat; [2021]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; dokumentation; stödinsatser; uppföljning; utvärdering.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Granat, Therese (2021). För vems ögon? En studie om hur förskollärare dokumenterar stödinsatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER