Sökning: "utvärdering lönesystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden utvärdering lönesystem.

  1. 1. Lönesystem för verkstadsindustrin : En fallstudie av ett svenskt verkstadsföretag

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Gustafsson; Peter Lindström; [2009]
    Nyckelord :Lönesystem; belöningssystem; verkstadsindustri; lön; prestationsmätning;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka styrkor och svagheter ett undersökt företag inom verkstadsindustrin lönesystem har för att sedan använda denna vetskap som utgångspunkt för ett nytt lönesystem. Tyngdpunkten är att precisera vilka kriterier som bör vara till grund för lönen för att nå företagens mål. LÄS MER