Sökning: "utvecklande ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden utvecklande ledarskap.

 1. 1. “Jaha, chefen har varit på kurs.” En studie om vad som kan hända efter ledarskapskursen Utvecklande Ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Patrik Berggren; Simon Sparre; [2023-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsutveckling; ledarskapsutbildning; Utvecklande ledarskap; ledare; arbetsgrupp; medarbetare;

  Sammanfattning : I dagens föränderliga och hektiska organisatoriska miljö så är ledarskapet en av nyckelfaktorerna till att både skapa en hälsosammare och mer motiverande arbetsmiljö. Detta är av intresse för organisationer runt om i världen då det visat sig att en hälsosam arbetsmiljö påverkar den organisatoriska effektiviteten och även dess produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogen som samtalspartner : En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Emma Petersson; Michelle Giertta; [2023]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; beredskap; förskola; professionsutveckling; specialpedagogiska samtal;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Giertta, Michelle & Petersson, Emma. (2023). Specialpedagogen som samtalspartner: En studie om hur olika professioner inom förskolan upplever specialpedagogiska samtal. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap på ett medicintekniskt bolag: en studie om engagemang och upplevd effektivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elsa Paulsson; Adina Centervall; [2023]
  Nyckelord :developmental leadership; engagement; perceived effectiveness; engineers; STEM organizations; utvecklande ledarskap; engagemang; upplevd effektivitet; ingenjörer; STEM-organisationer; Technology and Engineering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka det utvecklande ledarskapets positiva utfall i form av engagemang och upplevd effektivitet på ett medicintekniskt bolag. Vidare ämnade studien att utforska eventuella samband mellan det utvecklande ledarskapets dimensioner (föredömligt autentiskt handlande, personlig omtanke samt inspiration och motivation) och engagemang samt upplevd effektivitet. LÄS MER

 4. 4. Orosanmälan vid problematisk skolfrånvaro

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Andersen; [2023]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; elevfrånvaro; långvarig problematisk skolfrånvaro; orosanmälan; socialtjänsten; samverkan; TSI; åtgärd vid skolfrånvaro;

  Sammanfattning : I skolfrånvarokontexten beskrivs samarbetet mellan hem och skola som en skydds och framgångsfaktor. Det brukar gå att få syn på en utlösande faktor till skolfrånvaron men det är sällan en enda orsak till långvarig skolfrånvaro. Orsakerna går oftast att förklaras i en kombination mellan individuella-, skolrelaterade- och hem-faktorer. LÄS MER

 5. 5. Ideellt ledarskap inom ridsporten : En kvalitativ studie om ledarskap på nationell och lokal nivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Ebba Brömster; Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :leadership; non-profit; non-profit leadership; sports; equestrian; Swedish equestrian federation; SvRF; job characteristics model; developmental leadership; motivation; conventional leadership; ledarskap; ideell; ideellt ledarskap; sport; ridsport; Svenska ridsportförbundet; SvRF; job characteristics model; utvecklande ledarskap; motivation; konventionellt ledarskap;

  Sammanfattning : Det har genomförts omfattande forskning inom ledarskap på vinstdrivande företag men området avseende ideellt ledarskap har blivit försummat. Tidigare studier har föreslagit transformational leadership som ett produktivt ledarskap inom sport, där utvecklande ledarskap är den svenska motsvarigheten till teorin. LÄS MER