Sökning: "utveckling från barn till vuxen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden utveckling från barn till vuxen.

 1. 1. Det är ju framtiden! : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på användandet av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Karlsson; Catja Lundström; [2020]
  Nyckelord :Preschool; digital competence; interplay; teaching; sociocultural perspective; curriculum for preschool; Förskola; digital kompetens; digitala verktyg; samspel; undervisning; IKT; sociokulturellt perspektiv; Lpfö 18;

  Sammanfattning : "That's the future!" A study of preschool teachers' views on digital tools.   Det övergripande syftet med denna forskningsstudie är att bidra med kunskap om förskollärares syn på barns samspel vid användning av digitala verktyg i undervisningen samt förskollärares syn på vilka hinder och möjligheter det finns med digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. "Om nån börjar prata mitt modersmål med mig om jag vet att den personen inte kommer ifrån det landet som jag kommer ifrån, ja blir ju jätteglad" : En kvalitativ studie om förskolläraresuppfattningar kring arbetet med barn som har annat modersmål än svenska i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Albin Evertsson; Rickard Idström; [2020]
  Nyckelord :Modersmål; Pedagogiska verktyg; Förskola; Kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att synliggöra förskollärares uppfattningar kring arbetet om utveckling av modersmål hos de barn som har annat modersmål än svenska i förskolan och de pedagogiska verktyg som används i arbetet med dessa barns modersmålsutveckling. Vi vill synliggöra syftet med frågor som hur förskolläraren ser på arbetet kring att utveckla modersmål hos barn som har ett annat modersmål än svenska. LÄS MER

 3. 3. Innemiljöer som berikar barns lärande : Lärmiljöns betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Gustavsson; Malin Kiuru; [2019]
  Nyckelord :fysisk miljö; social miljö; pedagogisk miljö; lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det som undersöks och diskuteras i denna studie är hur lärmiljöerna i förskolan kan utformas, för att på bästa sätt användas som ett aktivt verktyg för att utmana och stötta alla barn i deras lärprocesser. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om förskollärares uppfattning om hur förskolemiljön inomhus kan utformas för att främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. ”Det är jag som bestämmer om min barndom ska få hindra mig eller inte”. : En kvalitativ studie om anknytning och resiliens hos barn som vuxitupp i en miljö präglad av alkoholmissbruk och/eller psykisk sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Elin Torrång; Kari Welam; [2019]
  Nyckelord :children; resilience; attachment; alcohol abuse; mental illness.; barn; resiliens; anknytning; alkoholmissbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa eller missbruksproblematik har till stor del fokuserat på negativa aspekter. Syftet med denna studie var att genom fyra självbiografier undersöka individuella faktorer som kan bidra till en positiv utveckling, hos barn som vuxit upp med någon vuxen med psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. LÄS MER

 5. 5. ”MEN JAG ÄR VUXEN! säger Leni. Det syns kanske inte, men det känns.” : En litteratursociologisk studie om hur samhälleliga normer och värderingar samt syn på barn och barndom, gestaltas i ett urval av bilderböcker.  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Tiselius; [2018]
  Nyckelord :the sociology of literature; childhood; picture book analysis.; litteratursociologi; bilderboksanalys; barnsyn; barndom.;

  Sammanfattning : Multiple researchers argue that many authors of children’s books are influenced by the prevailing view of the child and childhood, in both subject selection and ways of writing. The aim of the study is to investigate how societies norms and values are reflected in picture books, written between 2010-2018. LÄS MER