Sökning: "utveckling från barn till vuxen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden utveckling från barn till vuxen.

 1. 1. ”Det är jag som bestämmer om min barndom ska få hindra mig eller inte”. : En kvalitativ studie om anknytning och resiliens hos barn som vuxitupp i en miljö präglad av alkoholmissbruk och/eller psykisk sjukdom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Elin Torrång; Kari Welam; [2019]
  Nyckelord :children; resilience; attachment; alcohol abuse; mental illness.; barn; resiliens; anknytning; alkoholmissbruk; psykisk sjukdom;

  Sammanfattning : Tidigare forskning gällande barn som vuxit upp med föräldrar med psykisk sjukdom/ohälsa eller missbruksproblematik har till stor del fokuserat på negativa aspekter. Syftet med denna studie var att genom fyra självbiografier undersöka individuella faktorer som kan bidra till en positiv utveckling, hos barn som vuxit upp med någon vuxen med psykisk sjukdom och/eller alkoholmissbruk. LÄS MER

 2. 2. ”MEN JAG ÄR VUXEN! säger Leni. Det syns kanske inte, men det känns.” : En litteratursociologisk studie om hur samhälleliga normer och värderingar samt syn på barn och barndom, gestaltas i ett urval av bilderböcker.  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Lisa Tiselius; [2018]
  Nyckelord :the sociology of literature; childhood; picture book analysis.; litteratursociologi; bilderboksanalys; barnsyn; barndom.;

  Sammanfattning : Multiple researchers argue that many authors of children’s books are influenced by the prevailing view of the child and childhood, in both subject selection and ways of writing. The aim of the study is to investigate how societies norms and values are reflected in picture books, written between 2010-2018. LÄS MER

 3. 3. Samspel mellan barn och pedagoger i förskolans vardag. En undersökning av barns och pedagogers beröring av varandra på tre småbarnsavdelningar

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marit Olanders; [2017]
  Nyckelord :Care; Educare; preschool; teacher; touch; young child;

  Sammanfattning : Omsorgsfull, välkommen beröring har funnits vara avgörande för barns tillväxt och utveckling. Samspel mellan pedagoger och barn ses som det viktigaste för barns utveckling och lärande i förskolan. I flera förekommande diskurser inom förskolan i Sverige värderas emellertid fysisk distans mellan barn och pedagoger. LÄS MER

 4. 4. Barn och övervikt : Vilken form av stöd ger barnhälsovårds-sjuksköterskan?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

  Författare :Veronica Jensen; Christina Petersson; [2017]
  Nyckelord :Child health nurse; obesity in pre-school children; support.; Barnhälsovårds sjuksköterska; stöd; övervikt hos förskolebarn;

  Sammanfattning : Problemställning: Studien visar att 42 miljoner barn är överviktiga och feta, vilket kan leda till fysisk och psykisk ohälsa samt förtidig död. Forskning visar att barn som utvecklar övervikt och fetma i förskoleåldern riskerar att vara fortsatt överviktiga och feta när de når vuxen ålder. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av att handha fall av misstänkt fysisk barnmisshandel : En litteraturstudie ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Olivia Hörnmark; Olivia Mellgren; [2017]
  Nyckelord :Physical child abuse; nurse; experience; Fysisk barnmisshandel; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har anmälningsplikt vid misstanke eller kännedom om barnmisshandel. Alla barn ska skyddas från fysiskt våld från förälder eller annan vuxen. Tidiga insatser kan göra skillnad och förhindra konsekvenser som alkohol- eller drogmissbruk och psykisk ohälsa. LÄS MER