Sökning: "utveckling mål- och resultatstyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden utveckling mål- och resultatstyrning.

 1. 1. Läsutvecklingsschema, LUS, som verktyg för mål- och resultatstyrning i och för skolutveckling. En fallstudie av tre kommunala grundskolor i ett rektorsområde

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Haglund; [2014-09-04]
  Nyckelord :LUS; läsutvecklingsschema; skolutveckling; specialpedagogik; läs- och skrivsvårigheter; läsning; mål- och resultatstyrning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra olika professioners, i ettrektorsområde, syn på användningen av LUS som verktyg i mål- och resultatstyrning i och förskolutveckling.Teori: Studien är en fallstudie. Resultatet relaterar till tre olika skolutvecklingsteorier. LÄS MER

 2. 2. Stadsdelsförnyelse i samverkan – processdesign för gränsöverskridande planering och förvaltning

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Joanna Fehler; Jolanda Lemberg; [2013]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; samverkan; nätverksstyrning; stadsdelsutveckling; stadsdelsförnyelse; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur förvaltningsöverskridande planering och förvaltning kan bidra till hållbar stadsutveckling, och hur styrning och organisering av stadsdelsförnyelseprojekt kan främja samverkan och organisatoriskt lärande. Detta är intressant när en hållbarhetsdiskurs av stadsutveckling appliceras på svenska kommuner som organisation. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar Vårdvalet ekonomistyrningen? - En studie från Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulla-Christel Götherström; Kathrine Vineberg; Kristina Wilhelmsson; [2012-02-03]
  Nyckelord :Vårdval; Västra Götalandsregionen; kundval; ekonomistyrning; målbaserad ersättning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Senast den 1 januari 2010 ska regioner och landsting ha infört vårdvalsystem som ger patienten rätt att välja mellan olika vårdgivare i primärvården. Målet med detta är att öka patienternas inflytande och även att öka antalet vårdgivare inom primärvården. LÄS MER

 4. 4. Svenska lärosätens hantering av internationella rankingar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pontus Sundén; Matematik Samhällskunskap; [2012]
  Nyckelord :university rankings; higher education; education g;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Förändrade förutsättningar och en utveckling mot mer mål- och resultatstyr- ning av utbildning och forskning har gjort internationella rankingar intressan- ta som verktyg för att mäta och jämföra högre utbildning och forskning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska lärosäten hanterar internationella rankingar. LÄS MER

 5. 5. Kvalitativa mått  -  En integrerad del i verksamhetsstyrningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Erika Mårtensson; Katja Wikström; [2012]
  Nyckelord :Målstyrning; tjänstekvalitet; kommunala verksamheten;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Ekonomistyrning, Kurskod 2FE90E, VT 2012 Författare: Erika Mårtensson och Katja Wikström Handledare: Elisabeth Kjellström Titel: Kvalitativa mått - En integrerad del i verksamhetsstyrningen Bakgrund: Mål- och resultatstyrning infördes i den kommunala verksamheten år 2004 vilket bland annat innebar att kommunerna skulle formulera mätbara mål i sin verksamhetsplanering. Syfte: Syftet med undersökningen var att beskriva hur och varför verktyget Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) tillämpas som en del i den kommunala verksamhetens mål- och resultatstyrning samt belysa om de kvalitativa mått som arbetats fram för de olika verksamhetsområdena är relevanta, giltiga, jämförbara och tillförlitliga. LÄS MER