Sökning: "utveckling till vuxen"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden utveckling till vuxen.

 1. 1. Innemiljöer som berikar barns lärande : Lärmiljöns betydelse i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Helena Gustavsson; Malin Kiuru; [2019]
  Nyckelord :fysisk miljö; social miljö; pedagogisk miljö; lärmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det som undersöks och diskuteras i denna studie är hur lärmiljöerna i förskolan kan utformas, för att på bästa sätt användas som ett aktivt verktyg för att utmana och stötta alla barn i deras lärprocesser. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om förskollärares uppfattning om hur förskolemiljön inomhus kan utformas för att främja barns utveckling och lärande. LÄS MER

 2. 2. ”This is röd, not pink...” : En kvalitativ studie med narrativ ansats om flerspråkigaförskolebarns kommunikation vid leksituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Mia Söderlind; Josefin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; kommunikation; lek; lekmaterial.;

  Sammanfattning : I vår kvalitativa studie har vi undersökt hur flerspråkiga barn, utan gemensamt verbalt språk,kommunicerar vid leksituationer samt vilka lekmaterial som används i barnens kommunikation ileken. Studien bygger på den sociokulturella teorin om barns utveckling. LÄS MER

 3. 3. Implementering av lågaffektivt förhållningssätt i förskolan - en kvalitativ studie av ett utvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Kjellgren; Malin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Liisa UusimäkiExaminator:Lars-Erik OlssonRapport nr:HT18-2910-282-SPP610Nyckelord:Lågaffektivt förhållningssätt, implementering, förskola, relationellt perspektiv, sociokulturellt perspektiv och tematisk analys. Syfte:Studiens syfte var att undersöka hur lågaffektivt förhållningssätt i förskolan påverkar barn som hamnar i problemskapande situationer. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter vid misstanke att barn far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Salma Gesey ; Ly Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Child abuse; Child maltreatment; Nurse ability; Nurse experience; Nursing role;

  Sammanfattning : Background: The number of children abused in Sweden has increased in last years. All children have the right to live a safe life and receive a good development during their upbringing. It is important that the child's basic needs are met for the child to have a good development. LÄS MER

 5. 5. “Vi leker inte bara, vi har undervisning” : En studie om förskollärares tolkning och hantering av begreppenundervisning och lek i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Åkebrand; Sofia Andersson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; lek; lärande; förskolans läroplan; undervisning; utveckling;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftade till att utforska och analysera hur förskollärare tolkar begreppenundervisning och lek samt deras uppfattningar om hur de hanterar begreppen i förskolans verksamhet.Studien guidades utifrån följande frågeställningar: Hur tolkar förskollärare begreppen undervisning och lek?Vilken relation ser förskollärare mellan undervisning och lek? Hur ser förskollärare på förändringarna i förskolansreviderade läroplan? Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex verksamma och utbildadeförskollärare på sex olika förskolor. LÄS MER