Sökning: "utvecklingspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet utvecklingspedagogik.

 1. 1. "Estetisk lärprocess är ju allt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Bryggegård; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; phenomenographic; development education; music didactics.; Estetisk lärprocess; fenomenografi; utvecklingspedagogik; musikdidaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers’ perceptions of music and aesthetic learning processes in relation to the Swedish National Agency for Education’s reformulation of the preschool curriculum 2018. By using a phenomenographic methodology and qualitative interviews, the study has been conducted with six preschool teachers from different preschools in one municipality where the ambition has been to get a variety of different perceptions. LÄS MER

 2. 2. Empati, respekt och hjälpsamhet! : En studie av förskollärares uppfattningar om det demokratiska värdet omsorg om andra.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Magdalena Larsson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; democracy; care for others; phenomenography; development education; Förskola; demokrati; omsorg om andra; fenomenografi; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om omsorg om andra som ett demokratiskt värde som barnen ska utveckla. För att granska detta så har jag intervjuat fem stycken förskollärare från två olika förskolor. Jag analyserade min data med en fenomenografisk metodansats. LÄS MER

 3. 3. Hur förskollärare samspelar med barn i förskoleverksamheten : En studie baserad på observationer och intervjuer av förskollärares samspel med barn i en förskoleverksamhet

  L3-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Annelie Nilsson; Noor Mosa Tan; [2019]
  Nyckelord :förskola; samspel; utvecklingspedagogik; lyssnandets pedagogik; relationell pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Barnboken som port för barns tidiga läs- och skrivutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ellen Olsson; Emelie Fält Bjärlestam; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Läslyftet; Barnlitteratur; Läsutveckling; Skrivutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie har varit att undersöka hur pedagoger i förskolan kan arbeta medLäslyftets kompetensutveckling och vad det kan betyda för användandet av barnlitteratur som medel för barns tidiga läs- och skrivutveckling. Genom att finna olika metoder som kan användas för att upptäcka, undersöka och använda barnlitteratur i förskolan kunde vi använda oss av gruppintervjuer för att se efter om pedagoger som arbetat med Läslyftet använder sig av dessa metoder, och om de upplevt någon förändring av kompetensutvecklingen. LÄS MER

 5. 5. I riktning mot hållbarhet? : Förskollärares förhållningssätt tillhållbar utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Kåks; Sandra Skoglund; [2018]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbarhet; utvecklingspedagogik; hållbarhetsarbete; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares förhållningssätt till arbete medhållbar utveckling i förskolan. Studien tar avstamp i frågor som rör vilka innebörderförskollärare lägger i begreppet hållbar utveckling och hur dessa innebörder relateras tillvarandra, samt hur förskollärarna resonerar kring barnens lärande för hållbar utveckling. LÄS MER