Sökning: "utvecklingspedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet utvecklingspedagogik.

 1. 1. Undervisa barn i förskolan : förskollärares syn på undervisning

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Pripp; Monica Forssell; [2020]
  Nyckelord :Förhållningssätt; förskola; undervisning; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att få en djupare förståelse för hur förskollärare menar att undervisning sker och hur de implementerar den i förskolan. Detta är en kvalitativ undersökning där sex förskollärare har intervjuats. Intervjusvaren visar att undervisningsbegreppet inte är så väl förankrat hos förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Att värna om djur, natur och oss själv : Förskollärares beskrivningar av undervisning för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Lina Lundström; Mikaela Olofsson; [2020]
  Nyckelord :undervisning i förskolan; undervisning för hållbar utveckling; hållbar utveckling i förskolan; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : I förskolan läggs grunden för barns utveckling och lärande för hållbar utveckling. Därför är det av vikt att barn i förskolan får positiva erfarenheter som de kan ta med sig i det livslånga lärandet. LÄS MER

 3. 3. "Estetisk lärprocess är ju allt" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av musik och estetiska lärprocesser i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Bryggegård; [2019]
  Nyckelord :Aesthetic learning process; phenomenographic; development education; music didactics.; Estetisk lärprocess; fenomenografi; utvecklingspedagogik; musikdidaktik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge of preschool teachers’ perceptions of music and aesthetic learning processes in relation to the Swedish National Agency for Education’s reformulation of the preschool curriculum 2018. By using a phenomenographic methodology and qualitative interviews, the study has been conducted with six preschool teachers from different preschools in one municipality where the ambition has been to get a variety of different perceptions. LÄS MER

 4. 4. "Hjälp mig att hjälpa mig själv" : En kvalitativ studie om förskollärare och barnskötares uppfattning om omsorg och undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linda Bergman; Carl Wagenius; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ intervju; omsorg; undervisning; utvecklingspedagogik; fenomenografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Empati, respekt och hjälpsamhet! : En studie av förskollärares uppfattningar om det demokratiska värdet omsorg om andra.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Magdalena Larsson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; democracy; care for others; phenomenography; development education; Förskola; demokrati; omsorg om andra; fenomenografi; utvecklingspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärares uppfattningar om omsorg om andra som ett demokratiskt värde som barnen ska utveckla. För att granska detta så har jag intervjuat fem stycken förskollärare från två olika förskolor. Jag analyserade min data med en fenomenografisk metodansats. LÄS MER