Sökning: "utvecklingspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet utvecklingspsykologi.

 1. 1. Musisk lek med Musiklek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2020]
  Nyckelord :barnsång; lek; barnkör; fantasi; musisk; musiklek; interaktionsanalys; delaktighet; förmedlingspedagogik; progressiv pedagogik.;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte varit att undersöka musisk pedagogik i förhållande till traditionell förmedlingspedagogik. De pedagogiska försöken har ägt rum hos 4 olika barnkörer med åldrarna 5-8 år vid 2 tillfällen vardera, där barnen fått bekanta sig med nyskrivet material. LÄS MER

 2. 2. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 3. 3. Mellan kroppar : Om ett förenande men också förpliktigande fenomen hos Maurice Merleau-Ponty & Donald Winnicott

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Carola Björk; [2019]
  Nyckelord :Merleau-Ponty; Winnicott; Phenomenology; Developmental psychology; In-between; Transitional object; Chiasm; Intersubjectivity; Subjectivity; Consciousness; Merleau-Ponty; Winnicott; fenomenologi; utvecklingspsykologi; mellanrum; övergångsobjekt; kiasm; intersubjektivitet; subjektivitet; medvetande;

  Sammanfattning : For phenomenology, subjective experience is essential, as is the relationship with the other. But despite these central themes, the relationship between bodies is not primary focus. Philosophical understanding of bodily encounter is lacking. LÄS MER

 4. 4. Att improvisera med glädje : En intervjustudie av tre jazzmusikers upplevelser av attlära sig improvisation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Improvisation; Jazz; Lärande; Glädje; Affektteori;

  Sammanfattning : Improvisation är en form av musicerande där musik skapas i stunden utifrån uppsatta regler och ramar. Denna form av musicerande ses av flera som ett glädjefullt och intressant sätt att musicera då det tillåter spontant musikaliskt uttryck. LÄS MER

 5. 5. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER