Sökning: "utvecklingspsykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet utvecklingspsykologi.

 1. 1. Geocaching som läromedel : Att digitalisera lärandet av orienteringsförmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Tylebo; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; geocaching; idrottsundervisning; orienteringsförmåga; läromedel;

  Sammanfattning : Läroplanen (Skolverket, 2011b) föreskriver mål och innehåll i undervisning, baserad på förmågor som eleverna ska utveckla. Inom idrott och hälsa är utvecklande av elevers förmåga att orientera sig av central betydelse och utgör ett obligatoriskt moment inom ramen för kunskapsområdet friluftsliv och utevistelse. LÄS MER

 2. 2. Att stimulera autonomin hos elever kring fysisk aktivitet ur ett livslångt perspektiv : lärares erfarenhet, i ämnet Idrott och Hälsa, om goda förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alfred Shemweta; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; sport and health; behavioral change; autonomy; learning; developmental psychology.; Fysisk aktivitet; idrott och hälsa; beteendeförändring; autonomi; lärande; utvecklingspsykologi.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta är en kvalitativ intervjuundersökning i form av fokusgruppsdiskussioner som innehåller åtta respondenter. Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar lärare i ämnet Idrott och Hälsa i dagsläget anser vara goda för att stimulera autonomin så att fysisk aktivitet, ur ett livslångt perspektiv, ska kunna ske. LÄS MER

 3. 3. Lär dig krypa, lär dig gå, lär dig strukturerna samhället bygger på! : om tonåringens rumsanvändande ur ett könsrollsperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Radinger; [2018]
  Nyckelord :genus; tonåringar; kön; normer; rumsanvändning; gestaltning; stadsplanering;

  Sammanfattning : Arbetet söker svar på hur 12-16 åringars rumsanvändning i offentliga rum påverkas av könsroller utifrån konstruktivismens perspektiv på könet som en konstruktion av miljön vi lever i. Syftet med arbetet är att skapa underlag för fortsatt forskning kring genusmedveten planering och gestaltning av landskapsrummet. LÄS MER

 4. 4. "Det är verksamheten som ska bedömas och inte barnet" : Förskollärares konstruktion av barnet i utvärdering och uppföljning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefina Johansson; Sandra Forssell; [2018]
  Nyckelord :bedömning; förskola; förskollärare; utvärdering; uppföljning;

  Sammanfattning : Enligt Läroplanen för förskolan ska förskolans verksamhet kontinuerligt och systematiskt utvärderas,följas upp och utvecklas för att skapa en god kvalitet. Genom att dokumentera barnets utveckling och lärande kan den pedagogiska verksamheten analysera och utvärdera hur verksamheten tillgodoser barnets möjligheter till utveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingspsykologi och barnbilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ruben Oskarsson; [2018]
  Nyckelord :Bilderböcker; Barnböcker; Grafisk; Design; Illustration; Visuell; Analys;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker bilderboksillustration för 3–6-åringar ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Syftet är att undersöka illustrativa val i barnboksillustration med hjälp av utvecklingspsykologi, för att ge illustratörer djupare teoretiska kunskaper. LÄS MER