Sökning: "utvecklingssamtal: innehållet"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden utvecklingssamtal: innehållet.

 1. 1. Borde jag säga det? : En essä om mötet mellan pedagog och föräldrar i förskolans utvecklingssamtal

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Svensson; [2017]
  Nyckelord :parent-teacher conference; assessment; regulation; power; norms; normality; discourse; rules; utvecklingssamtal; bedömning; regelverk; makt; normer; normalitet; diskurser; regler;

  Sammanfattning : This essay is about my experience of planning and implementing two separate parent-teacher conferences. In these two parent-teacher conferences I am faced with various options which I perceive as difficult to assess. LÄS MER

 2. 2. "Vi upplever ditt barn så här på förskolan" : En kvalitativ studie gällande förskollärares beskrivningar av utvecklingssamtalen i förskolan.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maria Johansson; Elvira Mellkvist; [2017]
  Nyckelord :förskola; utvecklingssamtal; förskollärare; vårdnadshavare; beskrivningar; fokusgrupp; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Varje år ska ett utvecklingssamtal genomföras med barnets vårdnadshavare i förskolan, därför har ett intresse växt fram hur dessa samtal utformas. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares beskrivningar av hur de arbetar med utvecklingssamtal i förskolan samt undersöka vad de väljer att förmedla till barnets vårdnadshavare. LÄS MER

 3. 3. ”Vi fick ju lite själva sätta upp vad man skulle ha med...” : En studie om utvecklingssamtal i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexandra Andersson; Josefin Myte; [2017]
  Nyckelord :förskola; utvecklingssamtal; förskollärare; vårdnadshavare; bedömning; samverkan; socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka diskurser ett antal förskollärare och vårdnadshavare ger uttryck för gällande utvecklingssamtal i förskolans kontext, vilket besvaras genom forskningsfrågan: hur talar förskollärare och vårdnadshavare om utvecklingssamtal i förskolans kontext. Studien vilar på socialkonstruktionistisk teoribildning med diskurspsykologi som metodologisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Lärares förmedling av innehållet ur läroplanen, Lgr 11 : lärares sagda upplevelser av sitt förmedlande av läroplanens innehåll i ämnet svenska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Frida Jonsson; [2015]
  Nyckelord :lärares förmedling; läroplan;

  Sammanfattning : InledningDen svenska skolans styrdokument i form av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortat Lgr 11, ligger till grund för utbildningens utformning och upplägg. Häri finner vi direktiv att skolan ska klargöra för eleverna vad utbildningen syftar till och vilka mål eleverna ska uppnå. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingssamtal i förskolan : ur ett föräldraperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ann Fornander; [2015]
  Nyckelord :utvecklingssamtal; förskola; föräldrar; föräldrainflytande.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa föräldrars erfarenheter, föreställningar och förväntningar på utvecklingssamtalet samt vilket inflytande de anser sig ha över och genom utvecklingssamtalet. För att besvara dessa frågor har jag använt mig av fem stycken kvalitativa intervjuer med föräldrar vilkas erfarenheter kan härledas utifrån ett flertal utvecklingssamtal från flera olika förskolor/dagbarnvårdare. LÄS MER