Sökning: "utvecklingssamtal i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden utvecklingssamtal i förskolan.

 1. 1. Att samtala om ett barn : en vetenskaplig essä om utvecklingssamtalet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Flyxe; [2019]
  Nyckelord :förskola; bedömning; utvecklingssamtal; diskurs; hermeneutik; normalitet; förpappring;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä handlar om ett, från pedagogens perspektiv, egenupplevt utvecklingssamtal och de bedömningar av barnet som sker inom ramen för detta samt de olika ageranden såväl som alternativa ageranden vilka är och kunde ha blivit möjliga under detta samtal. Utvecklingssamtalet på förskolan är ett institutionellt samtal med ett specifikt syfte att avhandla barnet och ska även resultera i en vidare utveckling för barnet. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av barn i förskolan : En fokusgruppsstudie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring individuell bedömning och individuell dokumentation av barn i förskolan

  M1-uppsats,

  Författare :Liselott Andersson; Carola Ljunberg; [2018]
  Nyckelord :Individuell bedömning; individuell dokumentation; förskola; fokusgrupper; erfarenheter;

  Sammanfattning : Syftet i studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring individuell bedömning i förskolan och hur förskollärarna beskriver den individuella dokumentationen som görs i förskolan i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Forskningsfrågor i studien är: Vilka uppfattningar har förskollärarna kring individuella bedömningar i det pedagogiska utvecklingsarbetet i förskolan? Hur dokumenteras individuella bedömningar i förskolan av förskollärare enligt förskollärarnas egna erfarenheter? Studien är genomförd genom fokusgruppssamtal med förskollärare och genom fokusgruppssamtalen har vi fått vår empiri. LÄS MER

 3. 3. ”Ja, vad är det jag ska kolla på egentligen då?” : En kvalitativ studie kring föreställningar om bedömning i samband med utvecklingssamtal i utvalda förskolor.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Paula Classon; Tove Thelander; [2017]
  Nyckelord :bedömning; utvecklingssamtal; utveckling; förskola; transformativ bedömning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fördjupa förståelsen kring bedömningspraktiker i förskolan. Detta görs genom att synliggöra föreställningar om bedömning i sammanhanget utvecklingssamtal. Studien har utgångspunkt i de dokumentationsunderlag som används för utvecklingssamtal i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Fem irakiska föräldrars uppfattningar av den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Ibtisam Al-musawi; [2017]
  Nyckelord :Förskola; irakiska föräldrar; interkulturell förskola; samverkan; omsorg;

  Sammanfattning : Studien beskriver fem föräldrars uppfattningar om den svenska förskolan. Jag har använt mig av en fenomenografisk metodansats och samlat data genom semistrukturerade intervjuer. Alla intervjupersoner var kvinnor (mammor). LÄS MER

 5. 5. Pedagogisk utvecklingstid i förskolan : En fenomenografisk studie om förskolechefers och förskollärares uppfattningar av pedagogisk utvecklingstid i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Loqvist; [2017]
  Nyckelord :pedagogisk utvecklingstid; förskolechefer; förskollärare; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskolechefer och förskollärare uppfattar den pedagogiska utvecklingstiden samt vilka uppfattningar de har gällande dess betydelse för verksamheten. Den fenomenografiska metodansatsen användes som inspiration för att undersöka respondenternas uppfattningar. LÄS MER