Sökning: "utvecklingssamtal i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden utvecklingssamtal i förskolan.

 1. 1. Samverkan vid utvecklingssamtal : En intervjustudie utifrån pedagogernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Resel Bååth; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; samverkan; utvecklingssamtal och vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om utvecklingssamtal i förskolan och utifrån pedagogernas perspektiv belysa samverkan med vårdnadshavare vid utvecklingssamtal Det har lett till studiens frågor: Hur ser pedagogerna sin möjlighet att samverka genom utvecklingssamtalet? Hur förbereder pedagogerna sig inför utvecklingssamtalen? Vad är pedagogernas uppgift vid utvecklingssamtal? Jag har genomfört en intervjustudie med fem pedagoger som utfört utvecklingssamtal.  Resultaten visade att pedagogerna är noggranna att förbereda sig inför i utvecklingssamtalet och det är viktigt att bygga relationer. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingssamtal i Förskolan : en kvalitativ studie om samverkan mellan hem och förskola

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Irma Yxell; Hillevi Hansson; [2019]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; förskolan; samverkan;

  Sammanfattning : Eftersom utvecklingssamatal är en viktig del av barns förskoleverksamhet, så är vi intresserade av att undersöka vilka uppfattningar har förskollärare om utvecklingssamtals betydelse för barn i förskolan. Tidigare förskning kring utvecklingssamtal i förskolan ligger till grund för stuf´dien. LÄS MER

 3. 3. Ett betydelsefullt samarbete mellan vårdnadshavare och förskollärare : En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar att genomföra förskolans uppdrag ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linn Frykholm; Anna Konstandeliasz; [2019]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt perspektiv; delaktighet; inflytande; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser att de har för att kunna erbjuda vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska delaktighet och inflytande i förskolan. I studiens tidigare forskning kan det utläsas att ett fungerande samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är grundläggande för att barnet ska kunna nå sina mål i förskola och skola (Sandberg & Vuorinen 2007). LÄS MER

 4. 4. ”Just nu har vi svårt att få till någon planeringstid alls…” : En studie om förskollärares förutsättningar inför planering av utvecklingssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnéa Kärrstad; Sofia Åberg; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; vårdnadshavare; planering; planeringstid; utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra några förskollärares olika uppfattningar om planering inför utvecklingssamtal. För att uppnå studiens syfte har vi tagit stöd i frågeställningarna; Vilka förutsättningar har några förskollärare inför utvecklingssamtal? samt Vad anser några förskollärare vara viktigt i förberedelserna inför utvecklingssamtal? Metoden som användes för insamling av data var kvalitativa intervjuer med fem respondenter. LÄS MER

 5. 5. Att samtala om ett barn : en vetenskaplig essä om utvecklingssamtalet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johanna Flyxe; [2019]
  Nyckelord :förskola; bedömning; utvecklingssamtal; diskurs; hermeneutik; normalitet; förpappring;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä handlar om ett, från pedagogens perspektiv, egenupplevt utvecklingssamtal och de bedömningar av barnet som sker inom ramen för detta samt de olika ageranden såväl som alternativa ageranden vilka är och kunde ha blivit möjliga under detta samtal. Utvecklingssamtalet på förskolan är ett institutionellt samtal med ett specifikt syfte att avhandla barnet och ska även resultera i en vidare utveckling för barnet. LÄS MER