Sökning: "utvecklingsstörning i samhället"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden utvecklingsstörning i samhället.

 1. 1. Utmanande lärande i träningsskolan : Lärares beskrivning av möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Lindell; Kristin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; compulsory school for children with severe learning disabilities; knowledge development; developmental disabilities; teaching; curriculum; participation and learning; inclusion; Intellektuell funktionsnedsättning; träningsskolan; kunskapsutveckling; utvecklingsstörning; undervisning; läroplan; delaktighet och lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. För att besvara studiens syfte formulerades tre frågeställningar: Vad blir synligt gällande elevers kunskapsutveckling i heterogena respektive homogena gruppsammansättningar?, Hur beskriver lärare sin betydelse för elevers kunskapsutveckling? och Vilka kunskaper anser lärare vara de viktigaste för elevers kunskapsutveckling? Studien analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket betonar att det viktigaste lärandet sker tillsammans med andra. LÄS MER

 2. 2. ”Utan mobiler och datorer skulle ingenting fungera” : Elever i gymnasiesärskolan ger perspektiv på digitala verktyg i undervisningen, det sociala samspelet och i vardagslivet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annika Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Students experience; digital tools; social interaction; ICT; intellectual disabilities; communication; teaching; Elevers erfarenheter; digitala verktyg; socialt samspel; IKT; intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om elevers perspektiv på användandet av digitala verktyg i socialt samspel, som stöd i undervisningen och i vardagen. För att belysa detta område har elever som går ett nationellt yrkesprogram i gymnasiesärskolan intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i aktivitet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning i samband med och efter pension från daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Frida Hansen; Josefine Jakobsson; [2018]
  Nyckelord :arbetsterapi; utvecklingsstörning; äldre; åldrande; beslut;

  Sammanfattning : Bakgrund​: Daglig verksamhet är en LSS-insats för personer i yrkesverksam ålder. Pensionen orsakar ofta minskad delaktighet i aktivitet och få studier relaterar till hur personen bör involveras i sitt pensionsbeslut. LÄS MER

 4. 4. Särskoleelevers tankar om och nytta av betyg : Gymnasiesärskolans dilemma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Jesper Brüde; [2018]
  Nyckelord :betyg; gymnasiesärskola; utvecklingsstörning; bedömning;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen ger författaren ordet till elever som går på gymnasiesärskolan. De är en given del av samhället men ändå så skiljer sig deras chanser till att bli bedömda på ett likvärdigt sätt. Syftet med studien har varit att ta reda på vad eleverna vet om sina betyg. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet i utanförskap : En studie om lärare i gymnasiesärskolan och deras resonemang kring sitt uppdrag gällande elevers framtida samhällsdelaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Ericsson; Janna Näs; [2017]
  Nyckelord :utvecklingsstörning; gymnasiesärskolan; delaktighet; stigmatisering; dilemmaperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att studera hur några lärare i gymnasiesärskolan resonerade och problematiserade kring sitt uppdrag, i synnerhet gällande förutsättningar för elevers framtida delaktighet i samhället. Denna studie genomfördes med en kvalitativ ansats där tolv halvstrukturerade intervjuer utfördes med lärare som arbetar inom gymnasiesärskolan i tre olika mellansvenska kommuner. LÄS MER