Sökning: "utvecklingsstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 470 uppsatser innehållade ordet utvecklingsstörning.

 1. 1. Dubbla barriärer? : Musiklärares arbete med elever med annat modersmål än svenska i särskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Wallmyr; [2021]
  Nyckelord :elever med annat modersmål än svenska; särskola; funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur musiklärare inom grundsärskola och gymnasiesärskola beskriver sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska i ämnet musik. Fyra, inom särskola verksamma, musiklärare intervjuades och deras utsagor analyserades enligt fenomenografins regler. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara kvalificerad samtals-partner och rådgivare” -En kvalitativ studie om speciallärarutbildningen speciali-sering utvecklingsstörning Lise Persson

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lise Persson; [2020-06-23]
  Nyckelord :speciallärare; specialisering utvecklingsstörning; kvalificerad samtalspartner; yrkespraktik; akademisering; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att ta reda på hur utbildningsverksamheten på fyra lärosä-ten utformar undervisningen i relation till examensmålet ”visa förmåga att vara en kvalifice-rad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling” inom spe-ciallärarutbildningen, specialisering utvecklingsstörning.Undersökningen utgår från en hermeneutisk ansats och genomfördes med en kombination av två kvalitativa metoder, dokumentanalys och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Inkludering som perspektiv och verklighet : synen på inkludering hos grundsärskolans pedagoger

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Victoria Löfqvist; [2020]
  Nyckelord :A school for all; inclusion; intellectual disability; participation; primary school for children with intellectual disabilities; Delaktighet; en skola för alla; grundsärskola; inkludering; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om vilken uppfattning pedagoger som arbetar med elever som tillhör grundsärskolan har om inkludering som begrepp och hur de arbetar med att få eleverna att uppleva delaktighet. Vilka möjligheter och hinder anser de finns för att uppnå en inkluderande skola för särskoleelever. LÄS MER

 4. 4. Rätt till kommunikation. : En undersökning om hur lärare på gymnasiesärskolan ser på kommunikation och kommunikationsutveckling.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Elsa Berg; Anneli Eriksson; [2020]
  Nyckelord :specialpedagogik; kommunikation; kommunikationshjälpmedel; utvecklingsstörning; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; KASAM; multimodal; mediering;

  Sammanfattning : Alla människor har rätt till en fungerande kommunikation. Det är med hjälp av kommunikationen människan skapar tänkande, relationer och utveckling. Utan en fungerande kommunikation minskar möjligheterna till fullt deltagande i sitt liv och sin omvärld. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande vid byte från grundskola till grundsärskola : hos elever med autism som inte tillhör särskolans målgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Boström Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Integrering; stigmatisering; autismspecifik kompetens; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som, med en kritisk ansats och genom intervju med vårdnadshavare, har gett en ökad förståelse för vad ett skolbyte från grundskolan till grundsärskolan kan innebära för elever med autism, utan utvecklingsstörning. Fokus har dels varit på deras mående och syn på sig själva i relation till lärmiljön i de aktuella skolformerna, dels på vad som har lett fram till att deras vårdnadshavare har fattat ett beslut om att flytta sitt barn till grundsärskolan. LÄS MER