Sökning: "utvecklingstörda"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet utvecklingstörda.

  1. 1. Rätten till kommunikativ delaktighet : en studie om miljöns betydelse för utvecklingstörda elever

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Kristina Stanley Linderö; [2005]
    Nyckelord :Education; Pedagogik; kommunikation delaktighet;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med denna studie var att undersöka miljöns betydelse för barn i språkliga svårigheter i särskolan utifrån ett delaktighetsperspektiv. Studien består dels av en kunskapsöversikt i vilken jag utifrån litteratur redogör för olika begrepp knutna till området, dels av en intervjuundersökning. LÄS MER