Sökning: "utvecklingstörning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet utvecklingstörning.

 1. 1. Synen på gymnasiesärskoleeleven : En diskursanalys av två läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Niclas Olanders; [2014]
  Nyckelord :Gymnasiesärskoleelev; diskursanalys; läroplan; utvecklingsstörning; bedömning; makt;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om synen på gymnasiesärskoleeleven. Det övergripande syftet med arbetet är att studera synen på gymnasiesärskoleeleven i två läroplaner, där även synen på bedömning av gymnasiesärskoleeleven är intressant. I en inledande bakgrund beskrivs styrdokument inom gymnasiesärskolan, läroplansteori samt bedömning. LÄS MER

 2. 2. Vi är skådespelare! : En studie av teaterverksamhet för unga vuxna med utvecklingstörning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fanny Nilsson; [2014]
  Nyckelord :delaktighet; Utvecklingsstörning; Teater; Downs syndrom; Kultur; kulturentreprenörskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Lärares skilda uppfattningar av motivation och styrdokument i matematikundervisningen : En intervjustudie på gymnasiesärskolans nationella program.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Andersson; [2014]
  Nyckelord :utvecklingsstörning; motivation; styrdokument; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några gymnasiesärskolelärares syn på motivation och förankring i styrdokumenten i ämnet matematik. Min utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet, där delaktighet ligger till grund för motivationen. Delaktighet i det sociala sammanhanget samt i elevernas egen kunskapsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Vad är det jag hör? : Fallstudie av kommunikationsutveckling hos elever med utvecklingsstörning som använder cochleaimplantat

  M1-uppsats, Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Ingegerd Pettersson; Anna Hermansson Ekberg; [2013]
  Nyckelord :ochleaimplantat; utvecklingsstörning; kartläggning; auditiv stimulans; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka om en för skolan ny undervisningsform i ämnet kommunikation gett någon utveckling av tolkning eller reaktion på ljud och tal hos elever med cochleaimplantat.  Skolan är en nationell statlig specialskola för elever med dövhet, hörselnedsättning och utvecklingstörning i kombination. LÄS MER

 5. 5. "Jag gillar ju att vara för mig själv ock så..." : En kvalitativ studie i självbild och sociala relationer hos lindrigt utvecklingsstörda.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Sociologiska institutionen

  Författare :Olof Fors; [2012]
  Nyckelord :utvecklingstörning; lindrig utvecklingsstörning; funktionshinder; funktionsnedsätting;

  Sammanfattning : Abstract: Den här uppsatsen handlar om gruppen lindrigt utvecklingsstörda. Mitt syfte med uppsatsen är att försöka få en inblick om hur en lindrigt utvecklingsstörd person kan se på sig själv samt hans/hennes omgivning och vad det är för faktorer som hjälper till att skapa den här synen. LÄS MER