Sökning: "utvecklingsteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet utvecklingsteorier.

 1. 1. Digitala verktyg i främjandet av barns språkutveckling : En kvalitativ studie med fokus på pedagogers perspektiv på digitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Stålebjer; [2018]
  Nyckelord :Språkutveckling; Kommunikation; Förskola; Digitala verktyg; IKT; Samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer synliggöra hur digitala verktyg används i förskolan för att främja barns språkutveckling, även hur pedagoger förhåller sig till detta. Studien utgår ifrån utvecklingsteorier grundade av Vygotskij och Piaget, som mynnar ut i dagens utvecklingspedagogiska perspektiv på lärande. LÄS MER

 2. 2. Utevistelse i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares tankar om utevistelsen och dess effekter på barngruppen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Beatrice Karlsson; Amanda Wikdahl; [2017]
  Nyckelord :Förskola; utevistelse; utveckling; lärande; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares tankar om barns utevistelse samt vilka för- och nackdelar de upplever med utevistelsen. Ett ytterligare syfte är att undersöka vilka effekter förskollärarna anser utevistelsen kan ha på barngruppen. LÄS MER

 3. 3. Spelestetik och barn : Barns grafiska preferenser i datorspel

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johan Lund; [2014]
  Nyckelord :Dataspelsutveckling; grafik; kognition; grafiska preferenser; lärospel;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker om det fanns några grafiska preferenser hos barn i åldrarna 10-12 år samt om tidigare teorier inom den kognitiva utvecklingsteorin även går att applicera på spelgrafik. Som bakgrund till undersökningen går arbetet igenom forskning kring lärospel, immersion samt kognitiva utvecklingsteorier. LÄS MER

 4. 4. "Kan vi köpa den bilen, mamma?" : En studie om hur föräldrar upplever att deras barn påverkas av tevereklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Daniel Ulvenfalk; Anton Larsson; [2014]
  Nyckelord :affections; children; commercial; effects; TV; barn; effekter; påverkan; reklam; TV;

  Sammanfattning : I dagens konsumtionssamhälle bombarderas tevepubliken ständigt med reklamfilmer om olika produkter och tjänster. Trots ett konvergerande medielandskap med en uppsjö nya teknologiska innovationer har televisionen bevarat sin starka ställning i de svenska folkhemmen och är fortfarande det mest frekvent använda mediet bland barn. LÄS MER

 5. 5. Inskolning - Hur påverkas små barn av olika inskolningsmodeller i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Brynolf Pedersen; [2013]
  Nyckelord :inskolning; inskolningsmodeller; anknytning; barnperspektiv; psykosocial-utveckling; tvåveckorsmodellen; tredagarsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet är att göra en undersökning om olika inskolningsmodeller av barn i ett års ålder utifrån ett barnperspektiv. Mina frågeställningar är: Finns det några avgörande för- och nackdelar med de olika modellerna? Hur upplever föräldrar och pedagoger (förskollärare och barnskötare kommer att benämnas som pedagoger i studien) de olika inskolningsmodellerna utifrån barnets behov? Vad kännetecknar en god inskolning? Spelar barnets ålder någon roll? Det finns inte någon exakt vetenskap eller forskning om de olika modellerna. LÄS MER