Sökning: "utvisning på grund av brott"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden utvisning på grund av brott.

 1. 1. Brottsoffer, inte nationellt säkerhetshot - Utvisningshot och tillgång till rättsskipning för kvinnor utsatta för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Melinda Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; brandväggar; firewalls; människohandel; inre utlänningskontroll; access to justice; tillgång till rättskipning; effektivt rättsmedel; betänketid; reflektionsperiod; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Human trafficking for sexual purposes is a crime that mainly affects women coming from other countries. The women are brought to Sweden and forced to sell sexual services while under threat and hard control of their perpetrators. Fighting men's violence against women has for many years been an important goal for the Swedish government. LÄS MER

 2. 2. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 3. 3. Utvisning på grund av brott - konflikt mellan barnets bästa och samhällsintresset

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viktorija Zonina; [2018]
  Nyckelord :barnets bästa; samhällsintresse; utvisning på grund av brott; nationell lagstiftning; EU-rätt; Barnkonventionen; Freeman; Archard; Zermatten;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks det vilka rättigheter barn innehar vid förälders utvisning på grund av brott. Det är ett omdiskuterat ämne inom den politiska debatten, speciellt på senare tid när regeringen bestämde att inkorporera Barnkonventionen. LÄS MER

 4. 4. Exkluderad från skyddsstatus - Ett straff för begånget brott eller en administrativ åtgärd?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Askow; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; migrationsrätt; asylrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis address the rules of asylum law that allows exclusion of certain persons in need of protection from taking part of the protection provided by national and international law. The purpose of this thesis has been to investigate whether an exclusion may be regarded as punishment for a committed crime in criminal law. LÄS MER

 5. 5. Utvisning av EU-medborgare på grund av brott – en empirisk studie av underrättspraxis mot bakgrund av den fria rörligheten inom EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Harold Westerman Wood; [2016]
  Nyckelord :migrationsrätt; straffrätt; offentlig rätt; utvisning på grund av brott; EU-rätt; fri rörlighet; allmän ordning och säkerhet; underrättspraxis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den fria rörligheten för personer är en av EU:s grundpelare. Från att endast ha tillkommit arbetstagare har rätten till fri rörlighet utvidgats genom praxis från EUD. Denna praxis har gradvist kodifierats och rätten tillförsäkras nu samtliga unionsmedborgare genom rörlighetsdirektivet. Rätten är dock inte oinskränkt. LÄS MER