Sökning: "utvisningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet utvisningar.

 1. 1. 2 MINUTER FÖR KONSTRUKTION En diskursanalytisk studie av hur ishockeyspelare konstrueras som subjekt och fostras i relation till utvisningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Astrid Hultin Svensk; [2017-09-29]
  Nyckelord :ishockey; utvisningar; subjekt; socialkonstruktivism; fostran; diskursanalys; fokusgrupper; stimulusmaterial;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att studera hur ishockeyspelare konstrueras som subjekt och fostras i relation till utvisningar.Teori: Socialkonstruktivism vilket beskriver den process inom vilken människan tar del av vanor och värderingar som är rådande inom de kontexter hon verkar och skapar sin verklighet genom språket har använts som teoretisk utgångspunkt i arbetet tillsammans med diskursteori vilken beskriver hur människan skapar sig själv och sin verklighet där subjekt, subjektsposition samt subjektifiering är centrala begrepp. LÄS MER

 2. 2. Asylsökande, brott och utvisningar : En analys om verkighetens statistik och processer i ett vilset medieklimat

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Nergiz Yetiz; [2017]
  Nyckelord :asylum-seeker; crime; deportation; Swedish Foreigners Acts; refugees; applying for asylum; Swedish Migration Board; principle of proportionality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Västspel vid utvisningar i Elitserien i handboll : -En empirisk studie om effekten av västspel

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Joel Tolsheden; Haris Zemanic; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER