Sökning: "väckelse 1800-talet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden väckelse 1800-talet.

 1. 1. Den nyevangeliska väckelsen : En kvalitiativ studie av svensk mission i Öst- och Centralafrika under 1800-talet

  L3-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Klingstedt; [2009]
  Nyckelord :nyevangelistisk väckelse;

  Sammanfattning : Uppsatsen har huvudsakligen undersökt vad den svenska missionen i Öst- och Centralafrika, mellan ca 1800-1900 har fått för konsekvenser för de länder där missioneringen pågick, samt hur den kan ha format de samfund som bedrev missionen från Sverige. Syftet var att utröna vad missionens uppdrag egentligen gick ut på och hur den bedrevs. LÄS MER

 2. 2. Hedbergianerna i Järvsö : en historisk studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Kalle Ljung; [2007]
  Nyckelord :väckelserörelse; väckelse; Fredrik Gabriel Hedberg; hedbergare; hedbergianer; Järvsö; Norrlandsläseriet; läsare; fundamentalism; sekt;

  Sammanfattning : Den egna nyfikenheten, studierna i religionsvetenskap samt ett intresse för hembygdshistoria har fått mig att välja det ämne som denna uppsats handlar om. Viljan till att försöka levandegöra en del av traktens historia har också varit den största drivkraften i detta arbete. LÄS MER

 3. 3. Læstadius och Wieselgrens kamp i norr och söder mot alkoholmissbruket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Heidi Hernefeldt; [2003]
  Nyckelord :Lars Levi Læstadius; Peter Wieselgren; nykterhetsrörelse; väckelse; missbruk; väckelserörelse;

  Sammanfattning : Jag vill genom denna uppsats ta reda på vilka likheter och olikheter som finns mellan Lars Levi Læstadius och Peter Wieselgren. Dessa två präster levde på 1800-talet, de var oerhört hängivna av att vilja bekämpa brännvinet som förstörde och skapade ett sånt elände för människorna. LÄS MER

 4. 4. Edsbyns kyrkliga liv i slutet av 1900-talet : en beskrivning av det religiösa intresset i en traditionell väckelsebygd, med en jämförelse över svenskarnas religiösa intresse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Monica Hansson; [1999]
  Nyckelord :religionsgeografi; väckelserörelse; Edsbyn; frikyrkor; attityder; postmaterialism; värderingsförändringar;

  Sammanfattning : Den tid vi lever i ger oss ständigt ny information och kunskap om den förändring samhället genomgår. Våra privata värderingar och vår livsstil förändras i takt med att samhället ändras. Förut var det kyrkan som påverkade människans tro och livsstil, men genom sekulariseringen ändrades tankesättet. LÄS MER