Sökning: "väg projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 294 uppsatser innehållade orden väg projekt.

 1. 1. Klimatkalkyler inom vatten- och avloppsbranschen - En analys av hur klimatkalkyler kan bli en rutin i nyanläggningsprojekt för vatten- och avloppsledningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Hanna Barkevall; Olivia Nilsson; [2022]
  Nyckelord :klimatkalkyl; livscykelanalys; vatten och avlopp; ledningsprojekt; anläggningsarbete; klimatberäkning; klimatpåverkan; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur vatten- och avloppsbranschen (VA-branschen), i relation till övrig bygg- och anläggningssektor, arbetar med klimatkalkyler idag. Detta har gjorts för att identifiera vilka som är de grundläggande förutsättningarna som krävs för att klimatkalkyler ska bli en rutin i nyanläggningsprojekt för VA-ledningsnät och vad VA-branschen behöver utveckla utifrån branschens förutsättningar idag. LÄS MER

 2. 2. Hantering av PAH-kontaminerad asfalt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :David Burotto Carrasco; [2022]
  Nyckelord :Polycykliska aromatiska kolväten; 16PAH; asfalt; Kontaminerad asfalt; Bens a pyren; ppm; mg kg; 50ppm; PAH-L; PAH-M; PAH-H; cancerogena; toxicitet; Laktester; provtagning; provtagningsstrategi; fältundersökning; labbanalyser; ekonomi; klimat; miljö; hållbar utveckling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hantering av PAH kontaminerad asfalt har i denna rapport studerats med syftet att utreda moment som berör hanteringen från de tidiga projekteringsfaserna fram till slutlig förvaring, destruktion eller återvinning av den kontaminerade asfalten. I rapporten följs denna tidslinje från litteraturstudien, där läsaren får med sig en allmän och fördjupad kunskap om det berörda ämnet, till konkreta metoder och redovisning av resultat från specifika fall och moment som undersökts. LÄS MER

 3. 3. Computational Analysis of Thalamocortical Communication of Auditory Information using Pairwise Spike Recordings

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xinxing Guo; [2022]
  Nyckelord :Thalamocortical; basal forebrain stimulation; Jensen-Shannon divergence; auditory system; coordination; Talokortisk; stimulering av bashjärnan; Jensen-Shannon divergens; hörselsystem; koordination;

  Sammanfattning : Investigating the properties and mechanisms of coordination among neurons plays an important role in understanding how the brain encodes information and performs in thalamocortical processing in the auditory system. Whether the coordinated neuronal spikes in the auditory thalamus enhance the thalamocortical communications in the auditory cortex (AC) is the main concern in this project. LÄS MER

 4. 4. Increasing water access throughhuman-centered design : Design of a off-grid water purifying devicein a resource constraint environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Sundvall; [2022]
  Nyckelord :human centered design; frugal innovation; Innovation; resource constrained environment; Bottom of the pyramid; BOP; Jugaad; resource constrained environment design; Mänskligt centrerad design; Sparsam innovation; Innovation; Resursbegränsad miljö; Botten av den socioekonomiska pyramiden; BOP; Jugaad; Resursbegränsad miljö design;

  Sammanfattning : Patrick and Felicia are a couple who run a farm. Every day they harvest their crops and sell them at the local market. This is the family's everyday life and today's income goes to all the family'sexpenses such as food, water, and transport to the market. At the end of the day, the family's totalbudget results in plus or minus zero. LÄS MER

 5. 5. Naturbaserade lösningar som det nya normala? : Fyra skånska kustkommuners perspektiv på naturbaserade lösningar inom klimatanpassningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Jennie Martis; [2022]
  Nyckelord :Nature-based solutions NBS ; climate change; climate adaptation; coastal areas; coastal municipalities; floodings; erosion; sea-level rise; natural processes; soft and hard coastal protection; hard structures; hybrid solutions; Naturbaserade lösningar NBS ; klimatförändringar; klimatanpassning; kustområden; kustkommuner; översvämning; erosion; stigande havsnivåer; naturliga processer; mjuka och hårda kustskydd; hårda strukturer; kombinerade lösningar;

  Sammanfattning : Behovet av klimatanpassning i kustområden är stort, och fortsätter öka världen över. Naturbaserade lösningar (NBS) är flexibla och multifunktionella åtgärder som samverkar med naturliga processer, vilket gör dem anpassningsbara till förändrade förhållanden, till skillnad från hårda kustskydd. LÄS MER