Sökning: "vägdamm"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet vägdamm.

 1. 1. Optimering av dammbindning på Hornsgatan med NORTRIP modellen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Tora Tomasdottir; [2019]
  Nyckelord :NORTRIP model; dust-binding; CMA; PM10; road dust; Hornsgatan; NORTRIP modellen; dammbindning; CMA; PM10; vägdamm; Hornsgatan;

  Sammanfattning : Populärvetenskaplig sammanfattning Optimering av dammbindning på Hornsgatan med NORTRIP modellen Massan av luftburna partiklar med en diameter mindre än 10 µm (PM10) är en av de tuffaste miljökvalitetsnormerna att uppnå i Sverige. PM10 kommer från flera olika källor, både naturliga som havssalt och sand, samt antropogena som vägslitage, däckslitage, bromsslitage och avgaser. LÄS MER

 2. 2. Porous Asphalt Clogging Performance Under Swedish Conditions

  Master-uppsats, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Fuad Ahmed; [2015]
  Nyckelord :Air voids; clogging; noise; porous asphalt; X-ray; maintenance; Hålrum; igensättning; buller; bullerreducerande beläggning; tomografi; rengöring;

  Sammanfattning : Porous asphalt has gradually gained a lot of popularity in the past ten years for its ability to reduce traffic noise, especially noise generated between tire and road surface. The acoustical absorption properties are mainly due to the pore structure and the texture of the mixture. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av luftkvaliteten vid småskalig biobränsleförbränning i två kommuner med modellsystemet VEDAIR

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Stefan Andersson; [2007]
  Nyckelord :VEDAIR; modell; SMHI; luftkvalitet; luftkvalité; PM10; partiklar; emission; spridning; dispersion; halter; luftföroreningar; utsläpp; Vänersborg; Gnosjö; biobränsle; eldning; vedeldning; förbränning; miljökvalitetsnormer; utvärderingströskel; SIMAIR; gaussisk plymmodell; validering;

  Sammanfattning : An Internet application, VEDAIR, for estimation of air quality in regions with small-scale combustion of bio fuel has been developed by Swedish Meteorological and Hydrological Institute with financing from Swedish Energy Agency and Swedish Environmental Protection Agency. The model contains user interface and a coupled model concept where concentrations of atmospheric pollutions are calculated for regional, urban and local contributions. LÄS MER

 4. 4. Traffic-Related Metals in Soil and Sediment in Mauritius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Liselott Petersson; [2005]
  Nyckelord :Copper; lead; zinc; traffic pollution; heavy metal contamination; background concentrations metals; Mauritius;

  Sammanfattning : Trafik utgör en stor föroreningskälla av tungmetaller i vägnära jordar och särskilt är det koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) som associeras med fordonstrafik. I ett historiskt perspektiv härrör blyutsläpp främst från bränsleförbränning, medan kopparemissioner (i första hand från slitage av bromsbelägg) och zinkutsläpp (från däck) från trafik står för så mycket som hälften av det urbana utsläppet av koppar och zink till omgivningen. LÄS MER