Sökning: "vägen till de slutna barnen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden vägen till de slutna barnen.

 1. 1. Förskola i Bromma

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Henrik Westling; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Bromma; Gustafsvägen 16; Modell;

  Sammanfattning : Varför är tomten så liten? Är det sant att barn mår bra av att vara ute? Hur mycket solljus ska barn exponeras för? Kan uterummet påverka pedagogiken? Vad menas med uterum? Hur mycket borde det egentligen gestaltas? Upplevs det någon skillnad mellan ett byggt uterum och ett naturligt? Hur stor ska utemiljön vara i förhållande till innemiljön? Hur uppdelat ska det vara? Hur tar man sig in och ut? Hur ska kapprummen utformas så att man förstår vad man ska ta på sig? Hur mycket påverkar arkitekturen pedagogiken? Hur kan man hantera nivåskillnader för barn? När är det ett hinder och när upplevs det som en rolig utmaning? Hur får man en trappa att inte upplevas läskig? Vad är en lagom sitthöjd? Tycker alla barn om att klättra? Vilka behov har de allra minsta barnen? Hur kan man påverka tempot mellan olika rum? Kan man skapa ett behagligt ljudklimat utan att rummen blir allt för slutna? Hur skapar men identitet och trygghet utan att avdelningarna blir allt för slutna? Hur påverkar olika material inomhusklimatet? Hur påverkar olika material rumsupplevelsen? Vad händer med gaturummet om byggnaden placeras alldeles intill vägen? Ska byggnaden passa in med sin omgivning eller ska den sticka ut? Hur får man byggnaden att upplevas inbjudande för barn? Går det att få byggnaden att upplevas mindre från utsidan? Hur får man allting att samspela? Hur får man barn att trivas? .. LÄS MER

 2. 2. Oscarspark – alla tiders park : ett gestaltningsarbete i Luleå med fokus på rekreationsvärden över hela året

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Wäppling; [2012]
  Nyckelord :Klimatplanering; Gestaltning; Luleå;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att belysa ämnet klimatplanering och ta fram ett gestaltningsförslag för Oscarsvarv i Luleå. Arbetet bör ses som en inspirationskälla för vidareutveckling av området och hur platsen kan utvecklas till ett högkvalitativt rekreationsområde med vistelsevärden över hela året. LÄS MER