Sökning: "vägskäl"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet vägskäl.

 1. 1. Upplevelser av personlighetsförändringar under och efter ett kemiskt beroende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Jimmy Holmroos; [2021]
  Nyckelord :Personlighet; förändring; missbruk; beroende; återhämtning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om respondenterna upplevde personlighetsförändringarfrån att vara fast i ett missbruk till att sedan sluta missbruka och bli fri från det. Enkvalitativ metod användes där sex respondenter, tre män och tre kvinnor i åldersspannet27 till 50 år fick genomgå semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. LÄS MER

 2. 2. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Hane; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Sammanfattning : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Hållbara telefoner inom verksamheter - En studie om användandet av mobiltelefoner hos företag och hur valet av mobil kan ske med hänsyn till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Victoria Pehrsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; smartphones; IT; mobiltelefon; återanvändning; återvinning; cirkulär ekonomi; företag; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The cell phone industry is one of the most linear sectors, which means high resource consumption in the production of telephones and difficulties in repair. In addition, only 10-12% take-back of used units takes place, the rest are often forgotten in drawers or handled incorrectly. LÄS MER

 4. 4. Vid krisens vägskäl : Kontinuitet och förändring inom det svenska krishanteringssystemet mellan 2004 och 2018

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marika Swedenhammar; [2020]
  Nyckelord :krishanteringssystem; tsunamin 2004; skogsbranden i Västmanland 2014; skogsbränderna sommaren 2018; policyanalys; agenda-setting; fokushändelser; policyfönster; vändpunkter; centraliserat; decentraliserat;

  Sammanfattning : Frågan om och hur kriser leder till förändring är relativt outforskad, särskilt i en svensk kontext, men även inom internationell forskning som präglas av vitt skilda uppfattningar om relationen där emellan. För Sveriges del, väcks frågan till liv i samband med kriser som drabbar landet. LÄS MER

 5. 5. Ett vägskäl för landsbygdskommunerna: En studie om framtidsutsikterna för landsbygdskommunerna Borgholm och Mörbylånga

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellen Broqvist; Johanna Turfors; [2020]
  Nyckelord :Size and Democracy; kommunal demokrati; kommunsammanslagningar; interkommunal samverkan; landsbygdskommuner; Borgholms kommun; Mörbylånga kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Allt fler europeiska länder har börjat förespråka och genomföra omläggningar av den offentliga sektorn för att stärka kommunernas kapacitet att klara välfärdsuppdraget. Trots att diskussionen om förhöjda statliga bidrag, interkommunal samverkan och kommunsammanslagningar även nått Sverige har inga större förändringar skett i praktiken. LÄS MER